PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE LLENGUATGE I HARMONIA

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

ESTRUCTURA I CONTINGUTS PROVES DE LLENGUATGE MUSICAL i HARMONIA.

La prova per accedir de  2on  a 5è  constarà de dos exercicis:

1.- EXERCICI ESCRIT: dividit en cinc apartats:  Dictats , Teoria,  Exercici d´harmonia , Anàlisi i  Audició.

DICTATS:

PROVA D’ACCÉS A 2on Curs: Un dictat a una veu , en clau de sol o clau de fa. Un dictat a dues veus, en el mateix pentagrama i en clau de sol.     

PROVA D’ACCÉS A 3er i 4art Curs: Un dictat a una veu en clau de sol o fa.Un dictat a dues veus en dos pentagrames  en sol i fa.

PROVA D’ACCÉS A 5è i 6è Curs: Un dictat a una veu en clau de sol o fa, Un dictat a dues veus, en dos pentagrames i claus de sol i fa. Un dictat  a 4 veus (encadenaments d´acords) dos pentagrames.

2- EXERCICI ORAL: Consistirà en la interpretació, de tres fragments musicals.El  primer, entonat amb acompanyament de piano. El segon, recitar dient el nom de notes i els valors amb el compàs corresponent.Un tercer fragment rítmic, que s´ha d´interpretar picant de mans.

La prova per accedir a 6è constarà de tres exercicis:

 1-Un exercici escrit que tindrà 4 parts: dictat ( veure més amunt) , teoria, anàlisi i audició.

2- Un exercici de realització harmònica.

 3- Una lectura a vista , entonada amb acompanyament de piano, a nivell de continguts melòdico-rítmics de 5è.

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

Les proves  per accedir a segon curs constaran de dos exercicis:

 • Un escrit , que tindrà cinc parts: dictat, teoria, harmonia, anàlisi i audició.
 • Un oral, que consistirà en la interpretació de tres fragments musicals. El primer ,entonat amb acompanyament de piano, el segon recitat amb nom de notes i el tercer , rítmic picant.

 

DICTAT:

a)Un dictat a una veu de 4 compassos. Ritmes fins la semicorxera.

I ritmes :

Lligadures . Diatònic ,armadura fins dues alteracions. Alteracions cromàtiques accidentals.

 

b)Dictat a dues veus. En un sol pentagrama i en clau de sol:

Diatònic. Tonalitats Majors o menors  fins dues alteracions.

Intervals fins la 5a Justa.

Extensió entre 4 i 8 compassos.

Valors fins la semicorxera, sense lligadures.

Compassos simples o 6/8.

 

*La interpretació serà amb piano, enregistrat o directe.

 

TEORIA:

Respondre les qüestions que es plantegin segons el següent contingut:

-Anàlisi d´intervals simples i compostos.

-Ampliació i reducció d´intervals.

-Índex acústic.

-Escales Majors (bàsica i mixtes) i menors (natural, mixta, harmònica i melòdica)

-Armadures

-Escriure correctament un fragment en compàs simple o 6/8.

-Graus de la tonalitat(tònica, supertònica, mediant, etc.) .

HARMONIA

-Escriure a quatre veus una successió   de graus donats (acords triades en estat  fonamental, semicadència c. trencada, c .plagal, c. Autèntica)

-Respondre exercicis: acords triades tipus i les seves inversions. Xifrat Absolut, acords  en les escales M. Nat. i l´escala   m. Harmònica.

 

ANÀLISI

-Indicar tonalitat.

-Indicar l´harmonia utilitzada ( graus de l´escala)

-Indicar cadències i el tipus.

-Indicar les frases del fragment.

-Analitzar els diferents intervals que s´indiquin.

-Indicar tipus d´ inici i final.

AUDICIÓ

A partir d´un enregistrament que escoltarem respondre un qüestionari identificant auditivament algunes d´aquestes característiques: compàs,      instruments,  agrupació, estructura , i cadències, entre d´altres.

 

LECTURA

a)Cantar un fragment amb acompanyament de piano. Claus possibles, sol, fa i do en 3a i 4a.Pot haver canvis de claus.

El compàs pot ser simple o 6/8.

b)Recitar  en nom de notes un fragment amb valors fins la semicorxera en qualsevol combinació i lligadures. Compàs simple o 6/8. En clau de sol , fa o do en 3a i 4a.

c)Picar un fragment rítmic amb els continguts rítmics anteriors.

Prova d’accés 3r curs

Les proves per accedir a tercer curs constaran de dos exercicis:

 • Un escrit, que tindrà cinc parts: dictats, teoria, harmonia, anàlisi  i audició.
 • Un oral, que consistirà en la interpretació de tres fragments musicals. El primer, entonat amb acompanyament de piano, el segon recitat amb nom de notes , i el tercer , rítmic picant.

 

DICTAT:

 1. Dictat a una veu de 4 compassos. Ritmes fins les fuses, ritmes amb lligadures .Alteracions accidentals, pot ser en clau de sol o en clau de fa. Compassos simples o 6/8.Tonalitats fins a tres alteracions.

 

 1. Dictat de dues veus i en dos pentagrames (claus de sol i fa).

Intervals diatònics fins la sexta i cromàtics en forma de nota de pas o brodadura.

Tonalitats Majors fins tres alteracions i menors: do m., re m,  mi m, sol m , la m, si m.

Entre 4 i 8 compassos d´extensió.

Compàs simple o 6/8.

Valors fins les semicorxeres i alguna lligadura.

 

*La interpretació del dictat pot ser en directe o enregistrada, en piano o diferents instruments.

 

TEORIA:       

Respondre les qüestions que es plantegin segons el següent continguts:

-Continguts de Teoria de l´accés a 2on.

-Abreviacions i repeticions

-Nomenclatura Estrangera

-Escales de Tons

-Acords que es formen en les escales Major Natural i la escala menor

harmònica.  I les tonalitats on pertanyen.

 

HARMONIA

– Escriure a quatre veus una successió de graus donats, o un baix donat

amb acords   triades en E. Fonamental i 1a inversió. Cadències : plagal,

autèntica, semicadències, trencada.

 • Respondre algunes qüestions o exercicis referents  a acords, xifrat barroc (5, 6  i  6/4)  o xifrat absolut.

 

ANÀLISI

-Indicar tonalitat   .

-Indicar a la partitura els acords triades que surten (graus) i les seves

Inversions  indicant el xifrat.

-Indicar cadències i tipus.

– Indicar l´estructura i textura.

-Analitzar diferents intervals que puguin sortir.

-Indicar tipus d´inici i final.

 

AUDICIÓ

A  partir d´un enregistrament   que escoltarem respondre un qüestionari

identificant auditivament les següents característiques: compàs, instruments, agrupació, estructura, i cadències , entre d´altres.

 

LECTURA

 1. Cantar un fragment amb acompanyament de piano. Claus: sol, fa do en 3a i do en 4a. Amb combinació de claus. El compàs pot ser simple o 6/8.
 2. Recitar en nom de notes un fragment amb valors  fins les fuses en diverses combinacions  i lligadures. Compàs simple o 6/8.En clau de sol , fa o do en 3a o 4a. Poden estar combinades.
 3. Picar un fragment rítmic amb els continguts rítmics anteriors.

 

Prova d’accés 4t curs

Les proves per accedir a quart curs  constaran de dos exercicis:

1-Un exercici escrit que tindrà cinc parts: dictats, teoria, harmonia, anàlisi i audició.

2-Un oral , que consistirà en la interpretació  de tres fragments . Del primer , entonat amb acompanyament de piano, el segon recitat amb nom de notes i el tercer rítmic , picant.

 

DICTAT

a)Un dictat a una veu de 4 compassos. En clau de sol o fa, o combinació de

les dues.

Valors fins les fuses, combinant lligadures, tots els intervals, alteracions  accidentals ,compàs simple o 6/8.

 

b)Dictat a dues veus, en dos pentagrames, en clau de sol i fa.

-Intervals diatònics tots i cromàtics de tercera major i menor.

– Tonalitats majors i menors fins 4 alteracions.

– Extensió entre 4 a 8 compassos.

-Valors fins les semicorxeres i amb lligadures.

-compàs simple o compost.

 

*La interpretació pot ser amb piano o amb diferents instruments , en directe o enregistrat.

 

TEORIA

-Tots els continguts de les proves de 2on i 3r.

-Grupets artificials

-Paraules italianes que indiquen tempo, caràcter, dinàmiques.

-Notes d´ornament en música antiga i moderna: apoiatures, mordents de una nota i de dues notes.

– Passar al compàs compost  un fragment rítmic i viceversa.

-Transport escrit d´un fragment.

-Graus tonals i modals.

 

HARMONIA

-Escriure (un o dos  exercicis) a quatre veus una successió d´acords  donant el baix o /i la soprano.

Amb  tots els acords triades i les sever inversions( 5, 6 6/4).Totes les cadències treballades en cursos anteriors.

-Conèixer la modulació: tons veïns. Conèixer l´acord de la dominant de la dominant. Conèixer l´acord de 7a de Dominant en E. Fonamental.

 

ANÀLISI

-Indicar la tonalitat del fragment.

-Indicar el compàs, textura, inicis i finals.

-Indicar a la partitura l´harmonia utilitzada (graus dels acords) triades en tots els estats, i setena de V en e. Fonamental.

-Indicar cadències i tipus.

-Indicar estructura del fragment.

-Indicar si hi ha modulacions i si s´escau l´acord pont.

-Anàlisi dels intervals  que surtin.

AUDICIÓ

A partir d´un enregistrament respondre un qüestionari identificant auditivament : compàs, mode ( Major o menor), estructura, instruments, agrupació , cadències, reconèixer de quina època pot ser( barroc/clàssic/ romàntic).

 

LECTURA

-Cantar un fragment en qualsevol compàs( simple o compost) amb acompanyament de piano. Escrit en combinacions de claus: sol ,fa, do en 3a 4a i 1a.

-Recitar un fragment en nom de notes amb valors fins les fuses en qualsevol compàs i combinació rítmica. Escrit amb combinació de claus de sol, fa, do en 3a, 4a o 1a.

– Picar un fragment rítmic amb els continguts anteriors.

Prova d’accés 5è curs

La prova per accedir a cinquè curs constarà de dos exercicis:

 • Un escrit , que tindrà cinc parts: Dictats, teoria, harmonia, anàlisi i audició.
 • Un oral, que consistirà en la interpretació de  dos fragments. El primer , entonat amb acompanyament de piano, el segon ,recitat

amb nom de notes.

 

DICTAT:

a)Escriure un dictat a una veu amb els continguts similars als de 4r curs.

b)-Un dictat a dues veus en dos pentagrames i escrit en clau de sol i fa.

-Tots els intervals diatònics i cromàtics.

-Tonalitats Majors i menors fins 5 alteracions.

-Extensió entre 4 i 8 compassos.

-Valors fins les semicorxeres  i algunes fuses.

-Compàs simple o compost.

 

*La interpretació podrà ser  amb el piano o enregistrada. O amb diferents instruments.

 

 1. c) Un dictat a 4 veus d´encadenaments d´acords, triades i quatriades, totes les inversions, dominants secundàries.

TEORIA

-Exercicis relacionats amb la teoria dels cursos anteriors.

-Sistema de quintes

-Sèries tonals

-Modes antics: Jònic, dòric, frigi, lidi, mixolidi , eoli,  locri.

-Sèrie d´harmònics.

-Instruments transpositors: to d´escriptura i to d´efecte.

– notes d´ornament : els de 3er i els grupets i trinos.

-Acords triades: tipus i inversions .Tonalitats on pertanyen.

-Conèixer acords quatríades de Dominant, i les seves  inversions.

-Canvis de compàs i moviment.

 

HARMONIA

a)Escriure  la realització a 4 veus  d´un baix xifrat, amb triades i acords de 7a de dominant en e. fonamental i invertit .Dominants secundàries.

 1. b) Xifrar i omplir a 4 veus un fragment donat ( a partir d´un baix o soprano)amb acords triades amb totes les inversions  i acords de 7a de dominant amb totes les inversions.

 

ANÀLISI

-Indicar Tonalitat del fragment. Inici i final. Textura i compàs.

-Indicar l´harmonia utilitzada (graus) i inversions.

-Indicar dominants secundàries.

-Cadències i tipus.

-Indicar si hi ha modulacions i acords pont.

 

AUDICIÓ

A partir d´un enregistrament , respondre un qüestionari identificant auditivament: instruments, compàs, estructura, tonalitat ,cadències i època (barroc, clàssic o romàntic).

 

LECTURA

-Cantar un fragment en qualsevol compàs i tonalitat amb acompanyament de piano. Escrit en clau de sol, fa, do en 3a, 4a o 1a.

-Recitar un fragment en nom de notes  amb valors fins les fuses i en qualsevol compàs , escrit en claus de sol i fa, i do en 3a, 4a, i/o 1a. Poden aparèixer canvis de compàs.

 

Prova d’accés 6è curs

La prova per accedir a sisè curs constarà de dos exercicis escrits i una lectura a vista:

 • Un exercici escrit que tindrà tres apartats: dictats, anàlisi i audició.
 • Un exercici escrit d´harmonia
 • Una lectura entonada amb acompanyament de piano, amb els continguts de 5è.

 

DICTAT

 1. Escriure un dictat a una veu amb els continguts de 5è.
 2. Escriure un a dues veus similars als continguts de 5è.Intervals més complexos)
 3. Dictat a 4 veus. Encadenament d´acords modulant amb acords triades i de 7a de dominant. Dominants secundàries . Totes les inversions.

 

HARMONIA

 

a)Escriure a 4 veus , la realització d´un baix / soprano xifrat i modulant.

Amb dominants secundàries, acords de 7a de Dominant i sensible,

6a napolitana, acord de sobretònica, i subdominants menors.

 

b)Realització lliure d´un encadenament d´acords ( 16 acords) a 4 veus

amb els  continguts anteriors  , i que hi  hagi notes estranyes.

 

 

ANÀLISI

-Indicar Tonalitat, inici i final, textura i compàs .

– Indicar l ´harmonia  utilitzada (acords i inversions)  tant triades com de setena i el seu xifrat.

-Cadències i tipus.

-Estructura.

-Modulacions i acords pont.

 

AUDICIÓ

A partir d´un enregistrament que escoltarem respondre un qüestionari identificant auditivament : instruments i agrupació  per  qui està escrita l´obra. Tonalitat o modalitat .Compàs, acords, estructura, cadències , època entre d´altres.

Necessites més informació de la prova d’accés a Grau Professional de llenguatge/Harmonia?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)