PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE VIOLA

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

.

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS                                                                            

 • 12 estudis en 1ª i 3ª posició. (Vol. 3). ClH. Joubert.
 • Estudios de escalas y arpegios 2. FPolo. (Ed. Clivis).
 • “Estudis núm. 1 –  26”.  32. H. Sitt.
 • Doppelgriff-etüden aus Op. 32. H. Sitt. (Ed. Kunzelmann).
 • “Estudis núm. 4 –  12”. Melodic Double-Stop Studies (Op. 96). Hofmann. (Ed. Viola World).
 • “Estudis núm. 6 – 20”. Op. 86. RHofmann.
 • “Estudis núm. 8 –  13”. Op. 20. Kayser.
 • Easy positions tunes for viola. Mackay(Ed. Oxford University Press).
 • Position chanching for viola. Mackay. (Ed. Oxford University Press).
 • “Estudis núm. 6 –  30”. Transcripció dels 30 estudis de dobles cordes per a violí. EPolo.
 • “Estudis núm. 18 –  60”. Op. 45. Wohlfahrt.

 

 

OBRES

 • Concert en Sol M per a viola. Telemann.
 • Concert per a dues Violes en Sol M. Telemann
 • Sonata en Si M. Telemann. (Ed. Schott).
 • Sonata en La m. Telemann.(Ed. IMC).
 • Concert en Re m. Vivaldi. (Suzuki IV).
 • Concert en Sol M (Op. 3 núm. 9). Vivaldi. (Llibre pieces classiques Vol. IV – Ed. Gerard Billaudot)
 • Concert en Do M (Op. 3 núm. 3). Vivaldi. (Llibre pieces classiques Vol. IV – Ed. Gerard Billaudot)
 • Concert per a viola. LMozart. (Ed. Kunzelmann).
 • Pupil Concerto núm. 2 (Op. 13). F. Seitz.
 • Concertino pour Alto en Re M (Op. 70). H. Classens. (Ed. Combre).
 • “1r i 3r mov.” Sonatina núm. 1 i 2. B. Hummel. (Ed Simrock).
 • Sonata en Do M. Marcello. (Ed IMC).
 • Sonata en Sol M. Marcello. (Suzuki V)
 • Dansa Eslovaca dels Camperols. Bártok.
 • Duets núm. 1 – 44 per a dues violes. Bártok.
 • Sonata en Re M per a viola i continu. C. Marino. (Ed. Doblinger).
 • Koncertane Dúos núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 per a dues violes. G. Cambini. (Ed. Amadeus).
 • Sonata per a dues violes núm. 3. Corrette(Ed. Schott).
 • Sonata en Si b per a viola i continu. Corrette. (Ed. Amadeus).
 • Through the looking glass. D. Baker.
 • El Corregidor Don Juan de Bobadilla. Polo. (Ed. Clivis).
 • Sonata en Do M. G. F. Handel. (Ed. EMB).
 • Allegro. G. H. Fiocco.
 • “Peces 12 – 30”. L’Alto Clasique. H. Classens.
 • Duos per a dues violes núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (Op. 8). Pleyer. (Ed. Peters).
 • Sonata en Do M. JB. Bréval. (Ed. Schott).
 • Nocturns núm. 3 i 4 (Op. 186). Kalliwoda.
 • Duets per a dues violes núm. 2 i 3 (Op. 178). Kalliwoda.
 • Duets per a violí i viola. Lebrun.
 • Asturiana. Falla.
 • Gavotte. W. Boyce.
 • Chester Music for Viola. W. Forbes.
 • Peces del Suzuki IV a escollir. Autors.

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS                                                                            

 • Estudis.  B. Volmer. (Ed. Schott).
 • “Estudis núm. 8 –  79”.  Op.32. H. Sitt.
 • “Estudis núm. 82 –  100”. Doppelgriff-etüden aus Op. 32. H. Sitt. (Ed. Kunzelmann).
 • “Estudis núm. 12 –  final”. Melodic Double-Stop Studies (Op. 96). R. Hofmann. (Ed. Viola World).
 • “Estudis núm. 13  –  23” Op. 20. Kayser.
 • “Estudis múm. 1 –  4”. 25 estudis per viola. Bruni.
 • “Estudis múm. 1 –  15”. 15 Etüden (Op. 68). Ch Dancla. (Ed. Peters).
 • Estudis de Mitjana dificultat. E. Mateu. (Ed. Real Musical).
 • “Estudis múm. 1 –  36”. 36 estudis. Fiorillo.
 • Estudios de escalas y arpegios 2. F. Polo. (Ed. Clivis).
 • “Estudis múm. 1 –  8”. 42 estudis. Kreutzer.
 • “Estudis múm. 1 –  30”. 30 estudis especials (Op. 36). Mazas.

 

OBRES

 • Concert en Sol M per a viola. Telemann.
 • Concert per a dues Violes en Sol M. Telemann.
 • Sonata en Si M. Telemann. (Ed. Schott).
 • Sonata en Mi m. Telemann. (Ed. EMB).
 • Suite en Re per a viola I orquestra. Telemann
 • Concert en Re m. Vivaldi. (Suzuki IV).
 • Concert en Sol M (Op. 3 núm. 9). Vivaldi (Llibre pieces classiques Vol. IV – Ed. Gerard Billaudot)
 • Concert en Do M (Op. 3 núm. 3). Vivaldi (Llibre pieces classiques Vol. IV – Ed. Gerard Billaudot)
 • Concert per a viola en Sol m. Vivaldi. (Ed. EMB).
 • Sonates núm. 3 i 5 (RV 40). Vivaldi. (Ed. IMC).
 • “Peces 20 – 30”. L’Alto Clasique. H. Classens.
 • Sonata per a dues violes en Re m. Corrette. (Ed. Schott).
 • Sonata en Si b per a viola i continu. Corrette. (Ed. Amadeus).
 • Allegro. G. H. Fiocco.
 • El Corregidor Don Juan de Bobadilla. F. Polo. (Ed. Clivis).
 • Chester Music for Viola. W. Forbes.
 • Sonata en La m. Haendel. (Ed. EMB).
 • Sonata per a dues violes en Sol m (Op. 2). Haendel. (Ed. IMC).
 • “Peces núm. 1 i 4”. 4 peces per dues violes i piano. F. Bridge. (Ed. Faber Music).
 • Nocturns núm. 5 i 6 (Op. 186). Kalliwoda.
 • Koncertane Dúos núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 per a dues violes. G. Cambini. (Ed. Amadeus).
 • Suite per a viola sola núm. 1 (original per a violoncel). J. S. Bach.
 • Sonates núm. 7 i 8 (Op. 5). Corelli. (Ed. EMB).
 • Adagio per a viola i piano. F.Hensel. (Ed. Furore).
 • Aprés un revé. Fauré.
 • Four short pieces. Ferguson
 • Sonates per a viola i continu. W. Flackton. (Ed. Schott).
 • Oriéntale. Granados.
 • Albumleaves núm. 1. H. Sitt.
 • “2n mov.”. Petita suite per a Viola i Piano. B. Hummel.
 • Sonata en Sol m. B. Hummel.
 • Sonata en Mi m. B. Marcello. (Ed. Belwin Mills).
 • Sonata en Sol M. B. Marcello. (Ed, IMC).
 • Sechs Duette. P. Nardini. (Ed. Schott).
 • Nina. Pergolesi. (Suzuki V)
 • Drei Duette fur Bratschen. F. X. Sterkel. (Ed. Hoffmeister).
 • Tres dúos per a dues violes. W. F. Bach.

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS                                                                            

 • Estudis. B. Volmer. (Ed. Schott).
 • “Estudis núm. 86 –  100”. Doppelgriff-etüden aus Op. 32. H. Sitt. (Ed. Kunzelmann).
 • “Estudis núm. 25 –  33”. Melodic Double-Stop Studies (Op. 96). R. Hofmann. (Ed. Viola World).
 • “Estudis núm. 1 –  15”. Op. 87. R. Hofmann.
 • “Estudis núm. 24  –  36” Op. 20. Kayser.
 • “Estudis múm. 4 –  15”. 25 estudis per viola. Bruni
 • Estudis de Mitjana dificultat. E. Mateu. (Ed. Real Musical).
 • “Estudis múm. 1 –  36”. 36 estudis. Fiorillo.
 • “Estudis múm. 10  –  42”. 42 estudis. Kreutzer.
 • “Estudis múm. 1 –  30”. 30 estudis especials (Op. 36). Mazas.
 • Op. 37. Dont
 • “Estudis núm. 32 –  final”. Op. 45. Wohlfart.

 

OBRES

 • Concert en Sol M per a viola. Telemann.
 • Fantasies per a viola sola núm. 7 i  10. Telemann.
 • Suite en Re per a viola i orquestra. Telemann
 • Concert per a viola en Si b m. Vivaldi. (Suzuki VIII).
 • Concert per a viola en Sol m. Vivaldi. (Ed. EMB).
 • 6 Sonates originals per a cello núm. 1 i 2 . Vivaldi.
 • Sonata en Do m. Haendel.
 • Sonata en Sol m. Haendel.
 • Concert en Si b M. Haendel.
 • Nocturns núm. 1, 5 i 6 (Op. 186). Kalliwoda.
 • Suite per a viola sola núm. 1 (original per a violoncel). J. S. Bach.
 • Arioso. J. S. Bach. (Suzuki VIII).
 • Sonates núm. 8 (Op. 5). Corelli.
 • Adagio per a viola i piano. F. Hensel. (Ed. Furore).
 • Siciliane (Op. 70). Fauré.
 • Elegie. Fauré.
 • Oriéntale. Granados.
 • Albumleaves núm. 1. H. Sitt.
 • Dúos per a violí i viola. F. X. Sterkel.
 • Tres dúos per a dues violes. W. F. Bach.
 • Concert en Do M. Khandoshkin.
 • “1r mov.” Sonata. Koczwara.
 • Concert en Mi b M. K. F. Zelter.
 • Concert en Do m. J. Ch. Bach.
 • Sonata en Sol m. C. P. E. Bach.
 • Moto perpetuo. B. Carl. (Suzuki V)
 • Sonata en Re m. Brunetti. (Ed. Amadeus).
 • Sonatina (Op. 100). Dvorak.
 • Salut d’Amour. Elgar.
 • Sonatina. Genzmer. (Ed. Peters).
 • Sonata en Sol m. Eccles.
 • Meditació. Hindemith.
 • Sonata per a dues violes. J. M. Leclair.
 • Spinning Wheel. Rubinstein. (Suzuki V)
 • Drei Phantasiestücke (Op. 43). Reinecke.
 • Le cygne. Saint-Saens.
 • Sis sonnets. Toldrà.
 • Oració al Maig. Toldrà.
 • Ave Maria. Toldrà.
 • Sonata en Mi b M. J. B. Vanhal.
 • Gigue. Veracini. (Suzuki V)

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS                                                                            

 • Estudis núm. 24 – 32, 37, 38, 47, 58 i 59”. Estudis. B. Volmer. (Ed. Schott).
 • “Estudis núm. 92 –  100”. Doppelgriff-etüden aus Op. 32. H. Sitt. (Ed. Kunzelmann).
 • “Estudis núm. 34 –  38”. Melodic Double-Stop Studies (Op. 96). R. Hofmann. (Ed. Viola World).
 • “Estudis núm. 1 –  15”. Op. 87. R. Hofmann.
 • 41 caprices. Campagnoli.
 • “Estudis núm. 4 –  15”. 25 estudis per viola. Bruni
 • “Estudis núm 1 –  36”. 36 estudis. Fiorillo.
 • “Estudis núm. 18  –  42”. 42 estudis. Kreutzer.
 • “Estudis núm. 18 –  30”. 30 estudis especials (Op. 36). Mazas.
 • Op. 37. Dont
 • “Estudis núm. 5 – final”. Op. 22. Hoffmeister.

 

OBRES

 • 10 Fantasies per a viola sola. Telemann.
 • Adagio i Rondó en Re. Mozart. (Suzuki VI).
 • 6 Sonates originals per a cello núm. 1 i 2 . Vivaldi.
 • Concert núm. 3 en Do m (Op. 12). Seitz. (Suzuki V)
 • Concert en Si m. Haendel.
 • Suite per a viola sola núm. 2 i 3 (original per a violoncel). JS. Bach.
 • Partita per a viola sola núm. 2 (original per a violí). J. S. Bach.
 • Sonata per a viola de gamba núm. 1 i 2. J. S. Bach.
 • Concert per a viola en Mi b M. JS. Bach.
 • Concert per a viola i orquestra en Re m. J. B. Accolay
 • Elegie (Op. 24). Fauré.
 • Sonata en Do M. Koczwara
 • Concert en Mi b M. K. F. Zelter.
 • Sonatina (Op. 100). Dvorak.
 • Meditació. Hindemith.
 • Sis sonnets. Toldrà.
 • Concert en Do M. J. B. Vanhal.
 • Concert per a viola i orquestra en Do M. J. Schubert.
 • Sonata per a viola i piano. Berkeley.
 • Dansa hungaresa núm. 5. Bramhs.
 • Duos concertants per a dues violes. Bruni.
 • Pensiero. F. Bridge.
 • Duets per a violí i viola. Haydn.
 • Sonata núm. 5 en Mi b M. Hummel.
 • Pineapple Rag. Joplin.
 • Scherzino i Reverie. Lamote de Grignon.
 • Romança oblidada. Listz.
 • Four French Dances. M. Marais. (Suzuki V)
 • La Folia. M. Marais. (Suzuki VI)
 • Meditació de Thais. Massenet.
 • Kol Nidrei. M. Bruch.
 • Romança en Sol m. M. Reger.
 • Pregaria a Santiago. Montsalvatge.
 • Peça en forma d’Havanera. Ravel.
 • Lullaby núm. 1. RClarke.
 • Duets per a violí i viola (Op. 18). C. Stamitz.
 • Sonata. Glinka.
 • Märchenbilden. Schumann.
 • Concert en Fa M. Benda.
 • 4 visages. D. Milhaud.

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS                                                                            

 • 24 capricen. Rode. (Ed. Schott).
 • 41 caprices. Campagnoli.
 • “Estudis núm. 15 –  25”. 25 estudis per viola. Bruni.
 • “Estudis núm. 1 –  24”. 24 estudis. Gaviniés.
 • “Estudis núm. 12  –  42”. 42 estudis. Kreutzer.
 • “Estudis núm. 29 i 30”. 30 estudis especials (Op. 36). Mazas.
 • “Estudis núm. 36 – 56”. 26 Etudes Brillantes. Mazas
 • Op. 37. J. Dont
 • “Estudis núm. 1 – 12”. 12 estudis. Hoffmeister.
 • Dix etudes pour Alto sur des trains d’orchestre. M. Vieux. (Ed. Leduc).
 • Orchester probespies Viola. Dif. autors. (Ed. Schott 7852).

 

OBRES

 • 10 Fantasies per a viola sola. Telemann.
 • Fantasies per a viola sola. Telemann.
 • Concert en Si m. Haendel.
 • Suite per a viola sola núm. 2, 3, 4, 5 i 6 (original per a violoncel). J. S. Bach.
 • Partita per a viola sola núm. 2 i 3 (original per a violí). J. S. Bach.
 • Sonata per a viola de gamba núm. 3. JS. Bach.
 • Concert per a viola en Mi b M. JS. Bach.
 • Concert de Brandemburg núm. 6 per a dues violes. J. S. Bach.
 • Concert per a viola i orquestra en Re m. JB. Accolay
 • Trauermusik. P. Hindemith.
 • Sis sonnets. Toldrà.
 • Concert per a viola en Re M. K. Stamitz.
 • Concert per a viola i orquestra en Do M. J. Schubert.
 • L’abella. J. Schubert.
 • Arpeggione Sonata. J. Schubert.
 • “Adagio i allegro”. Op. 70. R. Schubert.
 • Sonata en Fa m. Brahms.
 • Sonata en Mi b M. Brahms.
 • Sonates núm. 1, 2 i 3. Bruni.
 • Duets per a violí i viola. Haydn.
 • Fantasia per a viola i orquestra. Hummel.
 • Sonata en Mi b M. Hummel.
 • Sonata Fantasia amb piano (Op. 24). Hindemith.
 • Kol Nidrei. M. Bruch.
 • Romança. M. Bruch.
 • Meditation and processional. E. Bloch.
 • Morpheus. R. Clarke.
 • Duets per a violí i viola (Op. 18). C. Stamitz.
 • Sonata en Si M. C. Stamitz.
 • Märchenbilden. R. Schuhmann.
 • Andante i Rondó hongarès (Op. 35). CM. Weber.
 • Concert en Do m. J. Ch. Bach.
 • Fantasia Concertante para viola y orquestra (Op. 68). FPolo. (Ed. Climent).
 • Sonata (Op. 62). FPolo. (Ed. Clivis).
 • Tocatta. Frescobaldi. (Ed. EMB).
 • Concert per a viola i orquestra en Do M (Op. 68). HSitt. (Ed Schott).
 • Concertsücke (Op. 46). H Sitt.
 • Concert per a viola en Re M. Hoffmeister.
 • Concert per a viola en Si b M. A. Stamitz.
 • Legenda. B. Arnold.
 • Moments musicals per a viola i piano. LBenejam.
 • Elegia per a viola sola. Britten.
 • Hebrew Melodies (Op. 9). Joachim.
 • “Nana” i “Jota”. Siete canciones populares españolas. M. de Falla.
 • Sonata en Do m. Mendelssohn.
 • Intermezzo per viola i pianoforte. N. Rota. (Ed. Ricordi).
 • Perpetuum Mobile. Novacek.
 • Vocalise (Op. 14). Rachmaninoff.
 • Wieniawsky. Wieniawsky.
 • Georgian dance. S. F. Zinzadse. (Ed. EMB).

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)