PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE TROMPETA

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS

 • “Estudis de l’11-18”. Petites études sur les tonalites. T. Caens. (Leduc)
 • “Estudis núm. 8, 9, 13, 17, 18”. 60 ausgewählte etüden. C. Kopprasch. (Hofheim Leipzig)
 • Método Arban. M. Bleger. (Ed. A. Leduc)
  • “Volum I: Pàg.123-125, 135-136, 140-141 i 149-150.”
  • “Volum II: Pàg. 1-2, 57- 58, 65-66, 131-134, 154-155.”
 • “Estudis ním. 5, 13-15”. Petites études concertants. A. M. Lagorce.

 

OBRES

 • Sonata en Fa. A. Corielli.
 • Theme varie. R. Clerisse.
 • Sonata en Sib. J. B. Loeillet.
 • The Swan. C. Saint Saëns.
 • Piece pour concurs. L. Picavais.
 • Baudrier.
 • Beaucamp.
 • E. Bozza.
 • Pas de deux. Ch. Cushing.
 • Concertino en mi bemoll major. J. M. Depelsenaire.
 • G. Montbrun.
 • Conversation for Cornet. C. Grundman.
 • A. Waignein.
 • Les Gammes en Vacances. R. Defossez.
 • Suite núm. 1. G. P. Telemann.
 • Recitativ et carillon. H. Vachey.

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

 • “Estudis d’1-86”. Technical Studies. Vol. II. H. L. Clarke.
 • Método Arban. M. Bleger (Ed. Alphonse Leduc)
  • Volum I, pág. 136 a 167; 142 a 143; 148 i 150
  • Volum II, núm 41 a 88 (pág 3 i 4), pág. 7 a 24; 59 a 60; 67 a 68; 77; 109 a 114; 121 i 122 (núm 1); 135 a 139; 156 i 157
 • “Estudis núm. 30-62”. 100 Original warm-ups. Ch. Colin.
 • “Lliçons 25-32”. Método. T. Garcia Coronel.
 • “Estudis 21-20”. Petites études sur les tonalites. T. Caens. (Leduc)
 • “Estudis 31, 32, 34”. 60 ausgewählte etüde. Vol. 1. C. Kopprasch. (Hofheim. Leipzig)
 • “Estudis 8, 16”. Selected Studies for Trumpet. Vol 1. C. Kopprasch. (Ed. Verlag)

 

OBRES

 • Der Liebestraum. Th. Hoch
 • F. Veracini
 • Aria i Scherzo. Arutunian
 • Bitsch
 • Lied et Scherzo. Albrespic
 • Andante et Allegro. G. Balay (Leduc)
 • Españoleta. G. Sanz (Boileau)
 • A. Beaucamp (Leduc)
 • Les gammes en vacances. R. Defossez (Leduc)
 • H. Reutter (Leduc)
 • A. Street (Boosey & Hawkes)
 • Suite núm. 2. G. P. Telemann (Boosey & Hawkes)
 • Recitatif et Carrillon. H. Vachey (Leduc)
 • Petita Serenata. F. Alfonso (Boileau)
 • G. Sanz (Boileau)
 • S. Brotons (Clivis)
 • Rondo for Lifey. L. Bernstein (Boosey & Hawkes)
 • Andante et Allegro. G. Balay (Leduc)
 • Españoleta. J. Sanz (Boileau)
 • Italian Suite. B. Fitzgerald (Presser)
 • Premier Solo de concert. P. Rougnon (Ed. Leduc)
 • Trumpet Concerto. C. Bond (Boosey & Hawke)

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 36, 39, 46, 51, 52, 59”. 60 ausgewählte etüden. Vol 2. C. Kopprasch (Hofheim. Leipzig)
 • “Un moviment de la 1r Suite” Six Short Solo Suites for trumpet. J. S. Bach (R. King/Leduc)
 • “Estudis de 87-132”. Technical Studies. Vol 2. H. L. Clarke
 • Método Arban. M. Bleger (Ed. Alphonse Leduc)
 • Volum I, pàg. 136 a 137; 144 a 147; 161 a 168
 • Volum II, núm 89 a 140 (pàg 5 i 6); pàg 7 a 31; 61 a 64; 72 a 73; 78 a 79; 85 a 86; 92 a 94; 103; 123; 142 a 145; 158; 159; 162 i 163
 • “Núm. 63-100”. 100 Original Warm-ups. Ch. Colin
 • “Lliçons 33-41”. Método. T. Garcia Coronel
 • “Estudis 1-6”. 24 Vocalizaciones. M. Bordogni
 • “Estudis 11, 14”. Petites études sur les tonalites. T. Caens (Ed. J. Hamelle)
 • “Núm. 13”. Celebre Methode Complete. Vol 3. J. B. Arban (Ed. Leduc)

OBRES

 • Morceau de Concurs. A. Chailleaux (Leduc)
 • Prélude et Ballade. G. Balay (Leduc)
 • Trumpet Concerto. C. Bond
 • L. M. Bosch
 • Impromptu Nº 5. F. Fleta Polo
 • A. Telman
 • Boneau
 • Andante i Scherzo. Barat
 • Concierto núm. 2. W. Brandt
 • Sonata VIII. A. Corelli
 • Sonata nº 2. G. Keller (Ed. Boosey & Hawkes)
 • B. Hummel (Ed. GMBH Simrock)
 • G. Torelli (Ed. International)
 • P. Gabaye (Ed. Leduc)
 • Trumpet Allegro. R. Amell (Ed. Schott)
 • Impromptu nº5. F. Fleta (Ed. Clivis)
 • Dans les feux du couchamp. A. Ameller (Billaudot)
 • L. Bozza (Leduc)
 • F. J. Brun (Leduc)
 • R. Maniet (Brogneaux)
 • Premier solo de concert. P. Rougnon (Leduc)
 • Aria et Marcato. H. Vachey (Leduc)
 • F. Ferrandieri (Boileau)
 • Fervorosa. A. Planas (Boileau)

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • ‘’Nº 1, 2, 3, 6 i 7’’ Practical Studies for Trumpet, E. F. Goldman (Carl Fisher)
 • ‘’Nº 5 al 16’’ Concert Studies for Trumpet, P. Smith (Curnow)
 • ‘’Qualsevol moviment de la 2a o 3a Suite’’ Six Short Solo Suites for Trumpet, J. S. Bach (R. King/Leduc)
 • ‘’Nº 133 a 177’’ Technical Studies. Volum II. H. L. Clarke
 • Método Arban. M. Blegere (Ed. A. Leduc)
 • Volum I, pàg. 138 a 140 (núm. 10 a 15)
 • Volum II, pàg. 7 a 24; 32 a 42; 69 a 71; 74 a 76; 78 a 83; 87 a 90; 95 a 97;104; 115 a 120; 125 a 127; 146 a 149; 160 a 162 (núm. 128); 164 a 167 (núm. 136 a 149)
 • Advanced Lip Flexibilities. Volum I (pàg. 9 a 24) Ch. Colin
 • ‘’Nº 42 a 51; 57 a 62’’, Método. T. Garcia Coronel
 • ‘’Nº 7 a 12’’ 24 Vocalizaciones. M. Bordogni
 • ‘’Nº 19 i 21’’ Petites études sur les tonalites. T. Caens (Ed. J. Hamelle)
 • ‘’Pàg 10 nº 8 i pàg 12 nº 10’’ Celebre methode complete. Volum 3. J. B Arban (Ed. Leduc)
 • ‘’Estudi núm. 11’’ Cèlebre méthode complète de Trompette. Nova edició revisada per Jean Marie. Volum 3 (pàg. 13), J. Arban (Leduc)
 • ‘’Estudi núm. 11, 13’’ 15 études écletiques. A. Besançon (Billaudot)

OBRES

 • Lied et Scherzo. J. Alberespic (Ed. Leduc)
 • Ll. Bosch (Ed. Clivis)
 • M. Bitsch (Ed. Leduc)
 • F. Constant (Ed. Maurer)
 • P. Houdy (Ed. Leduc)
 • Sonata en 4 moviments. J. B. Loeillet (Ed. Henry Adler)
 • J. Mouquet (Ed. Leduc)
 • P. Vejvanovsky (Ed. Meserburger 1355)
 • G. Sanz (Ed. Boileau)
 • A posta de sol. M. Serra (Ed. Boileau)
 • Serenata d’hivern. J. Zamaicos (Ed. U. M. Española)
 • Andante et Allegro. J. G. Ropatz
 • Pot-pourri. C. H. Joubert (Ed. Robert Martin)
 • H. Busser
 • The maid of the Mist. H. L. Clarke
 • Aria con Variatzioni. Haendel/Fitzgerald
 • Sonata VII. A. Corelli
 • Suite núm. 2. G. P. Telemann
 • B. Martinu (Ed. Leduc)
 • Concertpiece núm. 12. W. Brandt (Ed. Internacional)

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • ‘’Estudis núm. 1, 2, 3’’ Estudis característics.
 • “Estudis núm. 178 al 190”. Technical Studies (Volum II). L. Clarke
 • Método Arban. Bleger (Ed. Alphonse Leduc)
  • Volum II, núm 2 (pág 44 a 56, 98 a 102, 105 a 108, 122); núm 2 a 7 (pág 124, 127 a 128), 150 a 153, 167 a 171 (núm 150 a 176)
 • ‘’Estudis núm. pàg. 25 a 48. Volum II” Advanced Lip Flexibilities. Colin
 • Bleger (Ed. A. Leduc)
 • ‘’Estudis núm. pàg. 13 a 18”. 24 vocalizaciones. Volum II. Bordogni
 • “Estudis de l’1-12”. Characteristic Studies. Vol. III. L. Clarke.
 • “Estudis núm. 27, 29”. Petites Eludes sur les tonalites. T. Caens. (Ed. J. Hamelle)
 • “Estudi 59”. Selected Studies fur trompet. Vol. 2. Kopprasch. (Ed. Verlag)
 • “Pàg. 16-2, 22-8”. Volum III. J. B. Arban. (Ed. Leduc)

 

OBRES

 • E. Baudrie. (Ed. Leduc)
 • A. Honneger. (Ed. Salabert)
 • P. Hindemith. (Ed. ScHott)
 • “1r moviment” Koncert. A. Anatounian. (Ed. Sokorski)
 • Sonata. J. Hubeau.
 • Concerto. A. Aroutunian.
 • Sonatina. Martinu.
 • Trompetunia. R. Boutry.
 • Concert Etude. A. Goedicke.
 • Gouttes d’Eau. A. S. Petit.
 • Oberto Fantasie. J. B. Arban.
 • Fantasia Brillante. J. B. Arban.
 • The Bride of the waves. H. L. Clarke.
 • “1r moviment”. Concert en Mi bemoll M. Hummel o Haydn.
 • “1r i 2n moviment”. Concert en Mi bemoll M. Neruda.
 • Concert núm. 1. W. Brandt.
 • Rustiques. E. Bozza.
 • Boutade. P. Gabaye. (Leduc)
 • Impromptu núm. 5. Fleta. Clivis.
 • Proclamation. E. Bloch. (Broude Brothers)
 • Prelude et Allegro. A. Donato. (Leduc)
 • Suite. O. Gibbons. (Stainer Bell/Galaxy)
 • Ir solo de Cornet. G. Hue. (Leduc)
 • Air de bravure. A. Jolivet. (Billaudot)
 • Capriccio. C. Pascal. (Billaudot)
 • Romance et Tarantelle. J. Semlercollery. (Max Esching)
 • Solo de Trompeta. T. Bretón. (U. M. Española)
 • Capricho. R. Grimal. (Boileau)
 • Cançoneta. M. Serra. (Boileau)

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)