PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE SAXOFON

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS

 • Estudis núm. 26, 37, 38, 39, 43, 50”. Le saxophone en jouant. 2. J. M. Londeix
 • “Estudies núm. 40, 45, 49, 50”. 50 études faciles et progressies. Vol. 2. Guy Lacour. (Ed. Billaudot)
 • Estudis 3, 4, 6, 8”. 18 études d’après Berbiguier. Mule. (Ed. Leduc)
 • “Estudis núm. 5, 6, 8, 9”. Performance Studies for Saxophone Sugawa (Ed. De Haske)
 • “Estudis núm 5, 7, 8, 10, 14, 15”. Jazz Attitude Vol. 1. Allerme (Ed. Lemoine)
 • “Estudis núm. 4, 6, 7, 8, 11”. 25 Exercices Journaliers Klosé. (Ed. Leduc)

 

OBRES

Saxo alt en mi bemoll

 • R. Guillou
 • Sarabande et allegro. Descamps
 • M. Perrin
 • Dix figures a dancer. Dubois
 • Fantaisie-Improntu. Jolivet
 • Andantino et chanson gaie. Recquois
 • Espiritual et danse exòtiques. Avignon. (Ed. Billaudot)
 • Canzonetta Alfredo d’Ambrosio
 • Cant d’amor. Albéniz
 • Suite d’orchestre en ut. S. Bach
 • Reverie interrompue. Dautremer

Saxo alt en si bemoll

 • Ballets du roy. (Ed. A. Leduc)
 • Preludio y divertimento Clarisse. (Ed. G. Billaudot)
 • Miniatura-Improntu. P. Iturralde.
 • W. Hartey. (Ed. Tenu-Dorn)
 • Sonata en Sol menor F. Haendel
 • Ballade. F. Martin. (Ed. Universal)
 • Concierto en Re menor. A. Marcelo. (Ed. Rivera)
 • Tango. J. Albéniz. (Schott)
 • Prelude et divertissement. R. Clerisse. (Ed. Billaudot)
 • Serenata de otoño. R. Grimal. (Boileau)
 • Devoción. J. Velert. Beethoven.
 • Divertissement en ré. W. A. Mozart. (Ed. Leduc)

 

Altres (Jazz)

 • A Doll. Snidero. (Jazz Conception, Ed. Advance Music)
 • Groove Blues. Snidero. (Jazz Conception, Ed. Advance Music)
 • J. Snidero. (Jazz Conception, Ed. Advance Music)
 • Total Blues. Snidero. (Jazz Conception, Ed. Advance Music)
 • C Jam Blues. Ellington. (Jazz Sessions, Ed. Faber Music)
 • T. Polling. (Jazz Sessions, Ed. Faber Music)
 • When Sunny Get Blue. Segal.
 • S. Turrentine.
 • Prelude to Kiss. Ellington.

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 5, 7, 9, 10, 14, 18”. Le Saxophone en Jouanat Vol. 3. M. Londeix.
 • “ Estudis núm. 4, 6, 7” New Concert Studies. N. Sugawa. (Ed. De Haske)
 • “ Estudis del 11-18”. 18 Études d’après Berbiguier. M. Mule. (Ed. Leduc)
 • “Estudis núm. 1, 3, 5”. 6 Tango- Études. A. Piazzola. (Ed. H. Lemoine)

OBRES

Saxo alt en mi bemoll

 • Sarabande et allegro. (Ed. G. Billaudot)
 • Pequeña Czarda. P. Iturralde. (Ed. Real Musical – Sonatine Sportive)
 • Sonata núm. 4. J. S. Bach.
 • Ària en re bemoll. J. Ibert. (Ed. Leduc)
 • Fantoche. P. Fievet. (Ed. Combre)
 • Saxoveloce. P. Duran. (Ed. Combre)
 • Concertino. Singelée.
 • FSSFF. S. Herrero. (Ed. Rivera)
 • Siciliana. P. Lantier (Leduc)
 • Chanson et passepied. J. Rueff. (Leduc)
 • Ària. E. Bozza. (Leduc)
 • Complainte andalouse. C. Espejo. (Lemoine).
 • La fille aux cheveaux de lin. C. Debussy. (Durant)
 • Petite fantaisie italienne. H. Ackermans. (Ed. Leduc)
 • Pièce en forme d’habanera. M. Ravel.
 • 2a Sonate. Haendel. (Ed. Boileau)
 • Andante et Allegro. A. Chailleux. (Ed. Leduc)
 • Adage et Arabesque de René Berthelot

Saxo alt en si bemoll

 • Concierto en Do menor. Cimarosa. (Ed. Rivera)
 • Concierto Miniatura. Schrijver. (Ed. De Haske)
 • Cuarto solo de concierto. Singelée. (Ed. Molenar)
 • Suite n. 1. F. Haendel. (Ed. Leduc)
 • Piece en forme d’habanera. Ravel. (Leduc)
 • Concertino núm. 10. J. Porret. (R. Martin)
 • Virelat. G. Sporck. (Billaudot)
 • Nostalgia. R. Grimal. (Boileau)
 • 19 Solo de concert. J. Porret. (R. Martin)
 • Hornpipe. Galliard-Londieix. (Lemoine)

Altres (Jazz)

 • Father Song. J. Snidero. (Jazz Conception Ed. Advance music)
 • Proxy. J. Snidero. (Jazz Conception Ed. Advance music)
 • Rose. J. Snidero. (Jazz Conception Ed. Advance music)
 • Wade in water. Tradicional. (Jazz sessions Ed. Faber music)
 • It’s me, O Lord. Tradicional. (Jazz sessions Ed. Faber music)
 • Sophisticated Lady. D. Ellington.
 • In a sentimental mood. D. Ellington.
 • Take the “A” Train. B. Straythorn.

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • Estudios Variados. Mule. (Ed. Leduc)
 • “Estudis núm. 21, 22, 25, 27” Le saxophone en jouant. 3. J. M. Londeix.
 • “Estudis núm. 7, 9, 10, 12” Le saxophone en jouant. 4. J. M. Londeix.
 • “Estudis 10-18” 48 Etudes. W. Ferling.
 • “Estudis núm. 9, 12, 13” New Concert Studies. N. Sugawa. (Ed. De Haske)
 • “Estudis 1-7” 14 Études extrêmes. N. Prost. (Ed. Fuzeau)

 

OBRES

Saxo alt en mi bemoll

 • Fantasia. Demerseman. (Ed. Musikverlagel)
 • R. Binge.
 • Preludio y divertimento. Bozza. (Ed. A. Leduc)
 • P. Hindemith. (Ed. Schoth)
 • J. Ibert. (Ed. Leduc)
 • Ave Maria. Toldrà. (Boileau)
 • Concertino de camera. J. M. Depelsenaire. (Choudens)
 • C. Pascal. (Choudens)
 • G. Pierné. (Leduc)
 • Prelude et scherzetto. M. Depelsenaire. (Choudens)
 • P. Bonneaux.
 • 5 Dances éxotiques. J. Francaix.
 • “A l’espagnole” Pieces Caracteristiques en forme de Suite. M Dubois. (Ed. Leduc)
 • Fantasie-Impromptu. Jolivet. (Ed. Leduc)

Saxo alt en si bemoll

 • P. Iturralde.
 • Sonata en Si bemoll. Téleman. (Ed. Leduc)
 • K. Stamitz. (Ed. Rivera)
 • Solo de Concurso. Yuste. (Ed. Unión Musical)
 • Ave Maria. E. Toldrà. (Boileau)
 • Concertino núm. 26. Porret. (R. Martín)
 • Vocalise A. Roussel. (Lemoine)

Altres (Jazz)

 • Ind Line. J. Snidero. (Jazz Conception Ed. Advance Music)
 • Miles. J. Snidero. (Jazz Conception Ed. Advance Music)
 • Blue Minor. J. Snidero. (Jazz Conception Ed. Advance Music)
 • Fly me to de moon. B. Howard. (Jazz Sessions Ed. Faber Music)
 • Sunny. B. Hebb.
 • Bye bye Blackbird. R. Henderson.

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 17, 27, 37, 38”. Cromatismes. Ventas.
 • “Estudis núm. 8, 13, 14, 15”. 25 Exercices Journaliers. H. Klose.
 • “Estudis núm. 3bis, 9, 16, 19”. Saxophone en jouant. Vol. 4. J. M. Londeix.
 • Estudios Variados. M. Mule. (Ed. Leduc)
 • “Estudis del 13-27”. 48 Etudes. W. Ferling.
 • “Estudis de l’1-10”. 28 Études sur les modes à transposition (Messiaen). G. Lacour. (Ed. Billaudot)
 • “Estudis del 8-14”. 14 Études extremes. Nicolas Prost. (Ed. Fuzeau)

 

OBRES

Saxo alt en mi bemoll

 • D. Milhaud. (Ed. Salabert)
 • Tableaux de Provence. Maurice
 • Muczinsky
 • A. Carrilos. (Ed. Rivera)
 • Sexta sonata. S. Bach. (Ed. Leduc)
 • Andante et allegro. Chailleux. (Ed. Leduc)
 • E. Guillot. (Ed. Leduc)
 • A la espanyola. M. Dubois. (Ed. Leduc)
 • Sonatine Sportive. Tcherepnine. (Ed. Leduc)
 • G. P. Telemann. (Ed. Leduc)

Saxo alt en si bemoll

 • Sonata en si b. P. Teleman. (Ed. Leduc)
 • Estudio de concierto. Menendez. (Ed. Real Musical)
 • Tribute to trane. Iturralde
 • Pieza concertante. Lacour. (Ed. Billaudot)
 • P. Harvey
 • Sonata en sol menor. F. Haendel. (Ed. Leduc)
 • F. Martin. (Ed. Universal)
 • Concert en fa major. P. Teleman. (Ed. Molenar)
 • Ballet impressions. (Ed. Rubank Inc.)
 • Concert núm. 1. B. Singelee. (Ed. Lemoine)
 • Bourre Cadenze et Finale. Mahy. (Ed. Molenar)

Altres (Jazz)

 • J. Snidero. (Jazz Conception. Ed. Advance music)
 • J. Snidero. (Jazz Conception. Ed. Advance music)
 • Hafiz Zahran. Pilling. (Jazz Sessions. Ed. Faber music). Improvisar amb l’escala pròpia del tema
 • All of me. Simons. Interpretar el tema i improvisar sobre la roda d’acords
 • Satin Doll. Ellington. Interpretar el tema i improvisar sobre la roda d’acords
 • T. Grouya. Interpretar el tema i improvisar sobre la roda d’acords
 • L. Larssen. (Ed. Wilhelm H. Music)
 • Pièces Musicales d’Étude. Montbrun. (Ed. Leduc)

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • Estudios variados. M. Londeix. (Ed. Leduc)
 • “Estudis núm. 40, 51, 60, 61”. Cromatismes. Ventas
 • “Estudis núm. 2, 5, 7”. Études expressives. Ameler
 • “Estudis núm. 28-36”. 48 Études. Ferling
 • “Estudis núm. 11-20”. 28 Études sur les modes à transposition.
 • “Estudis núm. 6, 7”. 12 Études-Caprice. Bozza. (Ed. Leduc)
 • “Estudis núm. 2, 4, 9”. H. Koechlin. (Ed. Billaudot).
 • Études Variées. Marcel Mule. (Ed. Leduc). A escollir

 

OBRES

Saxo alt en mi bemoll

 • Concierto en Mi b. (Ed. Leduc)
 • P. Creston. (Ed. Music Sales)
 • Concierto del Simún. Ferrer Ferrán. (Ed. Molenaar)
 • R. Boutry. (Ed. Leduc)
 • Lamento y tarantela. Menendez. (Ed. Unión Musical)
 • 1a suite. S. Bach. (Ed. Leduc)
 • Sixto Herredo. (Ed. Rivera)
 • Luis Blanes. (Ed. Aladoc)
 • C. Debussy. (Ed. Durand)
 • R. Binge. (Ed. Inter ArtCo.)
 • Sonatine Bucolique. Sauget. (Ed. Leduc)
 • Improvisació, núm. 1. Noda. (Ed. Leduc)
 • M. R. Ribas. (Ed. Boileau)

Saxo alt en si bemoll

 • Fantasía. Villalobos. (Ed. Peer Music)
 • Sonata en Sol m. (Ed. Leduc)
 • Efemérides. (Ed. Leduc)
 • La perSIstencia dEl oTro laDO. Vicente Roncero
 • Adagio et Rondo. B. Singelée. (Ed. Marguerinat)
 • Concert en do menor. Marcello. (Ed. Molenart)
 • Suite Rococo. Bezalaire. (Ed. Schott Frére)
 • Fantasia Brillante. d’ 75. J. B. Singelée. (Ed. Lemoine)

Altres (Jazz)

 • Porque no. Sixto Herrero. (Ed. Rivera)

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)