PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE GUITARRA

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

 

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS

 • Lliçó núm.84 de Primeras lecciones. J. Sagreras. ed. Ricordi.
 • Estudi núm. 5, op. 40. M. Giuliani.
 • Estudi núm. 4, op. 48. M. Giuliani.
 • Estudi núm. 11: (capricho): Allegro dOp. 100. M. Giuliani.
 • Estudis núm. 6,7,8 dEstudis senzills. L. Brouwer. ed. Max Eschig.
 • Estudi núm. 3 Op. 44. F. Sor.
 • Estudis núm. 8,14 Op. 35. F. Sor.
 • Estudis” núm. 2 i 3 Op. 31. F. Sor.
 • Estudis núm. 8,14 Op. 60 de F.Sor
 • Estudis núm. 3, 6, 7 de 25 estudios melódicos progresivos. Op. 60. M. Carcassi.
 • Estudi “núm. 14: Andantino grazioso dOp. 241. F. Carulli.

 

OBRES

 • Six couleurs (excepte Pourpre). N. Leclercq.
 • F. Moreno Torroba.
 • Lágrima. F. Tarrega.
 • Mr Dowlands Midnight. J.Dowland.
 • Wilsons Wilde. J. Dowland.
 • Winters Jump. J. Dowland.
 • Suite for lovers: Sempre Solo, Souvenir. M. Linnemann.
 • Whispering M. Linnemann
 • Packingstons Pound. Cutting.
 • Fantasia. J. Inglis.
 • Estudis poètics op. 25. D. Fortea.
 • Prelude in D minor. F. Molino.
 • Españoleta i Sarabanda. G. Sanz.
 • Sonata en DoM, (un moviment) de GA. Brescianello.
 • Un dels Minuets o Musette. J. S. Bach, llibre de Anna Magdalena Bach.
 • Andante op. 47, nú 1. F. Sors.
 • Glad Rag. J.Wilson.
 • Preludi, Barcarola. J. Absil.
 • La Arunguita. B. Piñero.
 • Pavana nº1 de L. Milan
 • Gavotina, Tarantela, de LAlmanac de G. Villanueva
 • Guitar Constellation núm 7 G. Villanueva
 • Contradanza de los Currutacos. F. Ferandiere
 • 12 Bar Blues J. Willson
 • Natalia G. Moustaki

 

 LLIÇONS A VISTA – ORIENTACIONS SOBRE ELS NIVELLS DE DIFICULTAT

Dues lectures:

 Primera lectura:

 • Estructura: frase de vuit compassos (3/4, 4/4) a dues veus en primera i segona posició.
 • Figures: en la part superior: blanques, negres amb els seus respectius silencis i corxeres. Totes aquestes figures amb els seus respectius silencis.

Segona lectura

 • frase a de vuit compassos a una sola veu en VII posició.

 

 

 

 

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

          –Estudi núm. 22 Op. 60. F. Sor.

          -“Estudi núm. 1 Op. 6. F. Sor.

          -“Estudis núm. 14,16,19 Op. 60. M. Carcassi.

          -“Estudis núm. 9, 10 Estudios simples. L. Brouwer.

          -“Estudis núm. 17, 22 Op 35 F. Sor

          -“Estudi núm 24 G. Villanueva

          – “Passeig” ( Evocant a Erik satie) de Cinc Estudis evocants de J. Galeote ( Ed La Mà de Güido)

OBRES

 • “Adelita”.  F. Tàrrega.
 • “Sarabande”. F. Poulenc.
 • Milongueo de ayer. A. Fleury.
 • Sons de carrilhoes. J. Teixera.
 • El Negrito.  A. Lauro.
 • La Gatica.  A. Lauro.
 • Minueto del Op. 22.  F. Sor.
 • Minueto del Op. 25.  F. Sor.
 • Suite for Lovers: Jasmine, Canzone d M. Linnemann.
 • Prelude núm.7.  M.M. Ponce.
 • La Cuenca. B. Piñero.
 • The Sinckapace Galliarde. W. Ballet.
 • Pavana 2, 3. Luis de Milan.
 • Preludio. A. Barrios.
 • Melancholy Galliard. John. J.Dowland.
 • Valsa sem nome. B.Powell.
 • Romance de los pinos. M. Torroba.
 • Alba de Tormes. M. Torroba.
 • Sonata ingenua. R. Riera.
 • Milongueo de ayer. Fleury.
 • Folias G. Sanz.
 • Grisse his delight. T. Robinson.
 • La Serenisima. G. Sanz.
 • Fuga al Ayre Español G. Sanz
 • The Bowery bucks. T. Turpin.
 • Endecha-Oremus. F. Tàrrega.
 • Vals núm 1,3  P. Lerich
 • Bourrée BWV 996 J.S. Bach
 • Romance Anónimo, Versió Fortea o similar
 • Mi favorita. D. Fortea.

LLIÇONS A VISTA – ORIENTACIONS SOBRE ELS NIVELLS DE DIFICULTAT

Dues lectures:

Primera lectura:

 • Estructura: frase de vuit compassos (3/4, 4/4) en primera i segona posició. Continuació de la lectura polifònica amb la inclusió dun baix més elaborat.
 • Figures: en la part superior: blanques, negres i corxeres amb els seus respectius silencis i semicorxeres. Totes aquestes figures amb els respectius silencis.
 • Posicions: primera i segona.

 

Segona Lectura:

 • frase a de vuit compassos a una sola veu en IV posició.

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • Estudi núm. 16 Op. 35. F .Sor
 • Estudi” num. 3 Op. 6. F. Sor
 • Estudi núm. 8 Op. 6. F. Sor.
 • Estudis núm. 14, 15, 17 de Estudios simples, 3r quadern. L. Brouwer.
 • Estudi núm. 13 de Vol. III. E. Pujol.
 • Estudi núm. 4 Op 1 M. Giuliani.
 • Estudi 5 Op. 48. M. Giuliani
 • Estudis núm. 4, 13 de 25 estudios melódicos progresivos dOp. 60. Mateo Carcassi.

 

OBRES

 • Can she excuse. John Dowland.
 • The Frog Galliard. John Dowland.
 • Allemande de My Lady Hudson’s Puffe. J.Dowland.
 • El testament dAmèlia. M. Llobet.
 • Cançó del lladre. M. Llobet.
 • Villancico de Navidad.  A. Barrios.
 • Un Dia de Noviembre. L. Brouwer.
 • Dansa de les Naïades.  J. Ferrer.
 • Preludi BWV 999.  J. S. Bach.
 • Guárdame las vacas.  L. de Narváez.
 • Preludi i Giga. L. Roncalli.
 • La cumparsita.  M. Rodríguez.
 • J. W. Duarte. (Old English)
 • Hommage a Villalobos.  F.Lerich.
 • La paloma. Iradier.
 • Caprice nú 11 Op. 100. Mauro Giuliani
 • Joropo de la Suite del Recuerdo. José Luis Merlí
 • Sarabanda de Cavatina. Alexander Tansman
 • Preludi en forma de minuet. F. Tàrrega.
 • Preludi núm. 1 en D. F. Tàrrega.

 

LLIÇONS A VISTA ORIENTACIONS SOBRE ELS NIVELLS DE DIFICULTAT

Dues lectures:

Primera lectura:

   – continuació de la lectura polifònica en primera i segona posicions

Segona Lectura:

   – frase a de vuit compassos a una sola veu en IX posició

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • Estudinúm 6, 9, 11 Op. 6. F. Sor. 
 • Estudi núm. 17 del Mètode. D. Aguado. (Ed. Chanterelle)
 • Estudi nú 11 Op. 38. N. Coste. (Chantarelle)
 • 25 estudios melódicos progresivos núm. 9, 11, 21, 23 Op. 60. M. Carcassi.
 • Estudis núm. 16, 19  Estudios sencillos. L. Brouwer. (Ed. Max Eschig)
 • Estudis núm. 19, 20, 21. M. Giuliani (K. Scheit)
 • Estudi núm. 27 G. Villanueva
 • Vals Per a la Migdiada ( evocant a Baden Powell) o Estudi Romàntic ( evocant a E. Pujol) de Cinc Estudis Evocants de J. Galeote ( Ed La Mà de Güido).

 

OBRES

 • Canción del Emperador. L. de Narvaez.
 • Diferencias sobre el Conde Claros. L. de Narvaez.
 • Fantasías.  L. de Narvaez.
 • Bardenklange. J. K. Mertz.
 • Preludis 2,4,5.  F. Tàrrega.
 • Maria (gavota).  F. Tàrrega.
 • Don Pérez Freire. A. Barrios.
 • Preludi III. H. Villa-Lobos.
 • Preludio Americano núm 3 A. Carlevaro
 • Milonga J. Cardoso ( De 24 Piezas Sud Americanas)
 • Pieza sín titulo. L. Brouwer.
 • Berceuse de Dos temes Populares cubanos. L. Brouwer.
 • Baden Jazz Suite. J. Jirmal.
 • Barcarole. A. Tansman.
 • The maids in constrite.  Anònim.
 • Lachrimae Pavan o Sr John Smith His Almain.  J. Dowland
 • Do nothing till you hear from me.  D. Ellington.
 • Scherzo estudio. Damas/Tàrrega.
 • Paseo. E. S. De la Maza.
 • Torija. F. M. Torroba.
 • Ya llega el invierno/La pastora. F. M. Torroba.
 • Andantino núm. 3 Op. 2. F. Sors.
 • Canarios. G. Sanz.
 • Preludio en Mim. G. Sanz.
 • Gavotte II suite. J. S. Bach. (BWV 995)
 • Allemande. J. S. Bach. (BWV 996)
 • Sarabande i Double. J. S. Bach. (BWV 1002)
 • Fantasia X. L. Narváez.
 • Sambalamento. L. Bonfá .
 • Con tanta tenerezza/Chôro.  M. Gangi.
 • El noi de la mare.  M. Llobet.
 • Ballet. M. Praetorius.
 • Preludi (Suite llaüt in re m). S. L. Weiss.
 • Merry Melancholie. T. Robinson.

 

LLIÇONS A VISTA – ORIENTACIONS SOBRE ELS NIVELLS DE DIFICULTAT

Lectures de més dificultat en tota lextensió de diapasó

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • Estudi núm. 16 Op. 35. F. Sor.
 • Estudi 2 Op 6. F. Sor.
 • Estudi núm. 22 Op. 60. M. Carcassi.
 • Estudi núm. 8 H. Villa-Lobos.
 • Estudi de velocitat. F. Tàrrega.
 • Estudis núm. 1, 10. E. Pujol vol. III.
 • Estudis núm. 2, 3. D. Aguado.
 • Estudis núm. 5, 9, 14 Op. 38. N. Coste.

 

OBRES

 • Fantasia en Re menor. L. Weiss.
 • Sonata en La mayor K322  D. Scarlatti.
 • Sonata en La mayor K 208. D. Scarlatti
 • Suite en Re m.  R. de Visée.
 • Variaciones sobre Au clair de la lune 7. M. Carcassi.
 • Variaciones sobre Malbroug s’en va-t’en guerre” Op.28  F. Sor.
 • Variaciones Gentil housard Op.27.  F. Sor.
 • Preludio de La Catedral.  A. Barrios
 • Preludi núm. 1, 2, 5. H. Villa-Lobos.
 • Julia Florida.  A. Barrios.
 • Mazurka-Chorô” de la Suite Popular Brasileña.  H. Villa-Lobos.
 • Madroño.  F. Moreno Torroba.
 • Tres Apuntes. L. Brouwer.
 • Rosita, Marieta-Mazurca. F. Tàrrega.
 • El marabino.  A. Lauro.
 • Valses venezolanos núm. 1, 3.  A. Lauro.
 • Angostura. A. Lauro.
 • Burgalesa/Turegano.  F. M. Torroba.
 • La frescobalda.  G. Frescobaldi.
 • Preludis núm.  2, 5. H. Villa-Lobos.
 • Preludi BWV 998.  J.S. Bach.
 • Danza del Altiplano. L. Brouwer.
 • El mestre. M. Llobet.
 • El desembre congelat.  M. Llobet.
 • Bagatella núm 2. W.Walton
 • Petenera. R. S. de la Maza.
 • Chacona. S. L. Weiss.

 LLIÇONS A VISTA ORIENTACIONS SOBRE ELS NIVELLS DE DIFICULTAT

Lectures de més dificultat en tota lextensió de diapasó

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)