PROVES D’ACCÉS DE GRAU PROFESSIONAL DE FLAUTA TRAVESSERA

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS

 • 20 estudis Op. 132. G. Gariboldi.
 • Estudis Chantantes. Gariboldi
 • 125 easy classical studies for flute. Fr. Vester.

 

OBRES

 • Sonata en Sol m. G. F. Haendel.
 • Sonata en Fa M. G. F. Telemann.
 • Sonata en Do M, Op. 13, nº 2 (El Pastor Fido). A. Vivaldi.
 • 12 Sonates, Op. 3. J. B. Loeillet.
 • Sonata en Sol M. J. A. Hasse.
 • Concert en Re M. J. J. Quantz.
 • Aria. J. Ibert.
 • Peça en forma d’habanera. M. Ravel.
 • Petite Caprice per flauta i piano. Feld.
 • Echo per flauta i piano. P. Hindemith.
 • Andalouse. E. Pessard.
 • Sicilienne Op. 78. G. Fauré.
 • Sonata en Si menor per a flauta i b. c. J. J. Quantz. (Ed. Schott)
 • Sonata en Re major per a flauta i b. c. J. J. Quantz. (Ed. Hortus Musicus)
 • Petite Suite Armericaine per a flauta i arpa. P. H. Saigne. (Ed. Leduc)
 • Sonatina per a flauta i piano. M. T. Ximenes. (Ed. Mf)
 • Siciliana. P. Gaubert.
 • Dilogue. E. Bozza.
 • Suite Breve. Gombau.
 • Le petit âne blanc. J. Ibert.
 • Papegay. C. H. Joubert.
 • Sonata. F. Boisvallée.
 • Orphée. Ch. W. Gluck.
 • Berceuse. G. Fauré.
 • Piece. G. Fauré.
 • Sonata en Re M. L. Vinci.
 • Sonata en Sol M Op. 9, núm. 2. B. Boismortier
 • Le petit Berger. C. Debussy.
 • El petit negre. Debussy
 • Carnaval de Venècia. Demerssemann

 

 

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

 • 15 estudis fàcils. Op. 33 n.1 Köhler.
 • “Estudis 1-9”. 18 petits études op. 41. J. Andersen.

OBRES

 • Sonata en Do M. G. F. Händel.
 • 12 Sonates, Op. 3. J. B. Loeillet.
 • Andante en Do M, KV 315, per flauta i orquestra. A. Mozart
 • Sonata en Mi m. G. Donizetti.
 • Sonata en Do M. Donizetti
 • Sonata en Mi m per flauta i b.c. J. J. Quantz.
 • 3 Romances. Schumann.
 • Berbican per flauta i piano. H. Joubert.
 • Suite Romàntica per flauta i piano. Berthomieu
 • Quatre divertissements per flauta i piano. M. Damase
 • Portraits per flauta i piano. J. Mccabe
 • Sonatina per flauta i piano. E. Szervánsky
 • Sonatines en Mi m i en Sol M per a flauta i b. c. Corrette Schott
 • Sonata en Re m núm. 6 per a flauta i b. c. Op. 3. Cervetto. (Ed. Hortus Musicus)
 • Rondeau Kv 407. W. A. Mozart
 • Pequeña suite al estilo antiguo. Pina.
 • 5 piezas breves. Bouquet
 • Sonata en Fa M. V. Beethoven
 • Menuet de l’Arlésienne. Bizet
 • Morceau de Concours. Fauré
 • A. Roussell
 • Carnaval de Venecia. L. Tulou

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • 25 Romantische Etüden, d’ 66. E. Köhler
 • “Estudis núm. 9 – 18”. 18 Petits estudis, d’ 41. J. Andersen

OBRES

 • Sonata en Fa M, Op. 17. V. Beethoven
 • Concert en Re M per flauta i orquestra. B. Pergolesi
 • La Follia, Op. 5. Corelli
 • Concert en Re M. P. Telemann
 • Sonates per flauta i b. c. F. Haendel:
 • V, en Sol M, Op. 1 núm. 5
 • VII, en Si m, Op. 1 núm. 9
 • IX, en La m, Hallenser, núm. 1
 • X, en Mi m, Hallenser, núm. 2
 • Lerroux
 • M. Oltra
 • Suite en trois Morceaux. Godard
 • Tres Moviments per flauta i orgue. Alain
 • Visions Fugitives. Prokofiev
 • Copland
 • Fantasia per flauta i piano. Devesa
 • Romance per flauta i piano. Gaubert
 • Requiem per flauta i piano. Fukushima
 • En Bateau. Debussy
 • Sonates Op. 10. M. Von Weber
 • Sonata en Do M. Donizetti
 • Pieza en forma de Habanera. Ravel
 • Concert en Sol M (moviment 1 i 2). G. B. Pergolesi
 • Romanza Op. 37. Saint-Saëns
 • Les Follies d’Espagne. Marais
 • Fantasia per flauta sola núm. 2 (B/52/171). G. P. Telemann
 • 4 Preludis. Teresa Borrás. (Ed. Casa Beethoven)
 • Concert núm. 4 Op. 10. A. Vivaldi
 • Sonata en Fa M. F. Haendel
 • Ph. Gaubert
 • Berceuse. F. Doppler
 • 4 Miniatures. J. Andersen
 • Meditació. M. Ruera

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • 25 Études pour la flûte. M. Damase
 • 12 Estudis per flauta, Op. 33 nº 2. Kölher.

OBRES

 • 12 Fantasies per flauta sola. G. P. Telemann
 • Sonates en Do M, sol m, Mi b M. S. Bach
 • Concert en Sol M. J. Quantz
 • Tema i variacions. Chopin
 • Sonata en Sib M. Beethoven
 • 6 Sonates, Op. 2. Blavet:
 • Acht Stucke (tots). P. Hindemith
 • Summer music per flauta i piano. R. Bennet
 • Joueurs de flûte. Roussel
 • Monòleg per a flauta sola. Codina
 • Trois Morceaux, Op. 15, 16 i 17 per flauta i piano. Doppler
 • Passolas, Sonata per flauta i piano
 • Three pieces from Chu
 • C. Debussy
 • Romance d’Op.37. Saint-Saëns
 • Sonata en Sib M. Beethoven
 • Sonates en mi m, Sol M, la m. Ph. E Bach
 • Concert en Sol M. Stamitz
 • Entr’ acte. Ibert
 • D. Milhaud
 • Sonetí de la rosada (adaptació). E. Toldrà
 • G. Hüe
 • F. Kuhlau
 • C. Arrie
 • Reverie i petite valse. Caplet
 • Mazurka, Op. 16. Doppler
 • Alla Gitana. Dukas
 • Ph. Gaubert

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • Études de Salon et solos ou capricis. Donjon
 • 24 estudis melòdics, Op. 37. Boehm
 • 30 estudis, Op. 107. Karg-Elert

OBRES

 • Sonates en Mi M, mi m, si m, La M . S. Bach
 • Suite per flauta i orquestra n.2 en si m. S.Bach
 • Partita per a flauta sola en la m. S.Bach
 • 12 Fantasies per a flauta sola. P.Telemann
 • 6 Estudis tanguístics. Piazzolla
 • Suite en La m (overture à flûte concertante). P. Telemann
 • Concert en Do M. M. Leclair
 • Concerts «La Tempesta di Mare», «La Notte», «Il Gardellino». Vivaldi
 • Concert en Re M, KV 314 (amb Cadenca). W. A. Mozart
 • Concert en Sol M, KV 313 (amb Cadenca). W. A. Mozart
 • Andante et Scherzo. Ganne
 • Cantabile et Presto. Enesco
 • Nocturne et allegro scherzando. Gaubert
 • Dansa de la Cabra. Honegger
 • (Ed. Schott). L. Berkeley
 • Fantasia, Op. 79. Faure. (Ed. Imc)
 • Sonatina (Ed. Schott). W. Henze.
 • Sonatina Jovenivola. Blanquer
 • Sonata per flauta sola en La m. P. E. Bach
 • Sonata Hamburguesa, nº 133. P. E. Bach
 • Suite Breve. Gombau
 • Ph. Gaubert
 • Ph. Gaubert
 • Sonata per a flauta i piano’(Ed. Clivis). Rafael Grimal
 • Concert en Sol M. Pergolesi
 • Variacions sobre un tema de Rossini. Chopin
 • Nocturne, Op. 17. Doppler
 • Concert en Do m. Gretry
 • Concert en Re M. Haydn
 • Froissements d’ailes. Levinas
 • Ballade, Op. 288. Reinecke

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)