PROVES D’ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL DE CONTRABAIX

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

 

 

 

 

 

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS

 • “Estudis 1-5, 8, 10, 16”. 30 Etudes for the String Bass. Simandl. (Ed. Carl Fischer).
 • “Estudis de V i VI posició”. Nuevo método. Vol. I. Simandl.
 • “Estudis pg. 12-36”. Mein Musizieren auf Dem Kontrabass. II. Streicher.
 • “Estudis fins pg. 26”. Mein Musizieren auf Dem Kontrabass. III. Streicher.
 • “Estudis 40, 50, 54”. Method for double bass, part one. (Ed. Yorke).
 • “Estudis 4, 10, 14”. 110 Studies Opus 20 for stringbass. I. W. Sturm. (Zimmermann).
 • Symphony 40, Menuetto. (Ed. Keith Hartley)
 • String Sonata 3, Moderato. (Ed. Keith Hartley)
 • El Carnaval dels animals: L’Elephant. Saint-Saens. (Ed. Keith Hartley)

OBRES

 • Essentials for stringbass.
 • Double bass solo 2.
 • Yorke solos. I. Slatford.
 • Amazing solos.
 • Pièce Elégiaque.
 • Petita serenata.
 • Dels quatre vents. Toldrà.
 • Molas.
 • Aria tre giorni. (Ed. Boileau).
 • Cançó de Maria. Lamote de Grignon. (Unión musical española)
 • Night song. (Bartholomew musci productions).
 • A deep song. (Yorke).
 • Simandl. A Leichte Spielstücke, Teil II. VEB.
 • Janitsch. A Leichte Spielstücke, Teil II. VEB.
 • La Cinquantaine (Elliot). Gabriel-Marie
 • Schlusschor aus der 9 Sinfonie, 4 satz. A Leichte Spielstücke, Teil II. VEB.
 • G. F. Haendel
 • Sonata en Do Major. F. Haendel

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 1-22”. 86 Estudios. Vol. I. J. Hrabé
 • “Estudis a partir de la pàg. 26”. Mein Musizieren auf Dem Kontrabass. Vol. III. L. Streicher
 • “Estudis núm. 1, 4, 7, 8, 10”. Nuevo metodo. Vol II. F. Simandl
 • “Estudis núm. 71, 109, 112”. Method for doublebass, part one. G, Bottesini. (Ed. Yorke)
 • “Estudis núm. 17, 20, 25”. 30 Etudes for the Stringbass. Simandl. (Ed. Carl Fischer)
 • “Estudis núm. 19, 21, 22”. 110 Studies Opus 20 for Stringbass. I. W. Sturm. (Zimmermann)
 • An introduction to THUMB POSITION on the double bass. C. Elliot
 • Brandenburg Concerto nº3, Allegro moderato. Bach. (Ed. IMC)
 • Eine Kleine Nachtmusik, 1r moviment Allegro. Mozart. (Ed. IMC)
 • Symphony 45, Farewell. (Ed. Keith Hartley)
 • Symphony 8, Allegro ma non troppo. (Ed. Keith Hartley)

OBRES

 • Sonata en la m. Giovannino
 • Lorencitti
 • Plaisir d’amour. Martini
 • Haydn
 • J. S. Bach
 • A posta de sol. Serra
 • Morera
 • The rightime Bass Player. Lotter
 • Sonata en mi m. Marcello
 • Folias. Sanz-Zamacois. (Ed. Boileau)
 • Melodie d’Op. 10. Jules Massenet. (Ed. Carl Fischer)
 • The Elephant’s Gavotte. David Walter. (Ed. York)
 • Polka de los juguetes, a Album para contrabajo. Víctor García Acín. (Editorial mf.)
 • Adagio. J. M. Sperger. A Leichte Spielstücke, Teil II. VEB.
 • A. Olaf Andersen. (Ed. Carl Fischer)

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 22-86”. 86 Estudios. Vol. I. J. Hrabé
 • “Estudis núm. 1, 4, 6, 7, 9”. 57 Estudios. Vol. I. Stoch-Hrabe
 • “Estudis núm. 7, 10, 14”. 66 Studies for Stringbass. A. Slama. (Ed. IMC)
 • “Estudis pàg. 58, 1a fins 7a posició (LaM); pàg. 59, 1a fins 8a posició (SibM); pàg. 60, 1a fins 8a posició (SiM)”. Méthode Complete pour la Contrebasse 1ere partie. Nanny. (Ed. Leduc)
 • Mein Musizieren auf Dem Kontrabass. Vol. IV. L. Streicher
 • The Nutcracker Suite. Danse russe Trepak. (Ed. IMC)
 • Simfonia núm. 6 Le Matin, Menuett-Trio, solo de contrabaix. Haydn. (Ed. Hofmeister)
 • Rossiniana, solo de la Sonata a quarto núm. 3. Rossini. A Leichte Spielstücke, Teil II. VEB
 • Symphony 5, Andante con moto. (Ed. Keith Hartley)
 • Symphony 9 New World Poco meno mosso. Dvorak. (Ed. Keith Hartley)

 

OBRES

 • “1r i 2n moviments”. Sonata núm. 6 en Sol. Marcello
 • “2n i 3r moviments”. Sonata núm. 5 en Mi m. Vivaldi
 • Sonata en Re m. Corelli
 • Sonata en Sol M. Fesch
 • Andante i Rondo. (només l’Andante) D. Dragonetti
 • Rondo from Sonatina. Andersen
 • Caix d’Harverolis.
 • (1r moviment) Capuzzi.
 • Malagueña.
 • Serena d’hivern. Zamacois
 • Ave Maria. (Sis sonets). Toldra
 • A. Chapuis. (Ed. Leduc)
 • Reverie Schumaniana. Lamote de Grignon. (Ed. Unión Musical Española)
 • Apres un rêve. Faure. (Ed. IMC)
 • A Six pièces caracteristiques d’Op. 46. E. Ratez. (Ed. Billaudot)
 • Prelude et Allegro. Bozza. (Ed. Leduc)
 • Sonata núm. 2 (Fa M). Marcello. (Ed. G. Schirmer)
 • Sonatas núm. 1, 2 o 3. A. Scarlatti. (Ed. G. Schirmer)

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 1, 6, 7, 8, 9”. Nuevo método. Vol. II. F. Simandl
 • “Estudis núm. 2, 4, 5, 7, 8”. 66 estudios. Slama
 • “Estudis núm. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18”. 57 estudios. Vol. I. Stoch-Hrabe
 • “Estudis núm. 25, 27, 39”. 110 Studies Opus 20 for Stringbass. Vol. I. W. Sturm
 • “Estudis núm. 24, 27, 28”. Etudes for Stringbass. Book. I. Hrabe. (IMC)
 • “Pàg. 24- 28”. Mein Musizieren. Vol. III.

OBRES

 • “1r i 2n moviments”. Sonata núm. 2 en Mi m.
 • “1r i 2n moviments”. Sonata núm. 3 en Re m.
 • “1r i 2n moviments”. Sonata núm. 2 en Fa. Vivaldi.
 • Sonata en Si bemoll M. Telemann.
 • Sonata en Fa M.
 • Andante i Rondó. D. Dragonetti.
 • Concert per fagot en Si bemoll. Mozart.
 • Andaluza y Oriental. Granados.
 • Españoleta. Zamacois.
 • Sicilienne. G. Faure. (Zimmermann)
 • Melodia. R. Lemote de Grignon. (Boileau)
 • “Scherzo o Menuet Varié”. Six pièces caracterustuqyes, op. 46. Ratez.
 • Une larme pour basse. G. Rossini.
 • Sonata en Mi m. G. Ph. Telemann.
 • Concerto. G. B. Cimador.
 • Concert en Sol M. G. F. Haendel.
 • “1r temps”. Simfonia núm. 7. V. Beethoven.
 • “1r temps”. Simfonia núm. 39. W. A. Mozart.

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 1, 3, 6, 7, 9”. 18 Estudios. Kreitzer i Simandl.
 • “Estudis núm. 9, 10, 14, 23, 28, 38”. 66 estudios. Slama.
 • “Estudis núm. 19, 22, 24, 25, 27”. 57 estudios Vol. 1. Stoch i Hrabe.
 • An introduction to THUMB POSITION on the double bass. Elliott.
 • Simplified higher technique. F. Petracchi.
 • Vint estudis de virtuosisme. E. Nanny.
 • “Fins la pàg. 28”. Mein Musizieren. IV. L. Streicher.
 • “Estudis 57, 58, 66”. 66 Studies for Stringbass. A. Slama.
 • “Estudis 78, 79 u 102”. 110 Studies Opus 20 for Stringbass. Vol. II. Sturm.

 

OBRES

 • “1r i 2n moviments.” Sonata núm. 3 en La m. Vivaldi.
 • Sonata en Sol m. Eccles.
 • Sonata. W. Fesch.
 • Six Waltzes for Doubles Bass Alone”. D. Dragonetti.
 • Concertino. Op. 10. Gouffe.
 • Reverie. Bottesini.
 • “1r moviment”. Concerto en La. D. Dragonetti.
 • Vocalise 34. S. Rachmaninov.
 • Mallorca. Albeniz.
 • Amorosa. Morera.
 • A posta de sol. M. Serra. (Boileau)
 • A. Ameller. (Ed. Combre)
 • Lorenzitti. (Bartolomew Music Publications)
 • Solos for the doublebass Player. R. Armand. (G. Schirmer)
 • Sonata in C minor. A. Corelli. (Zimmermann)
 • Sonatas núm. 2, 3, 4, 5 o 6. A. Vivaldi.

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)