PROVES D’ACCÉS GRAU PROFESSIONAL D’ARPA

PER A LES PROVES D’ACCÉS HAS DE SABER QUE….

Les proves d’accés es fan a les dependències de l’escola de música.

La comissió avaluadora de les proves està formada per un President/a que serà un Inspector/a d’Ensenyament o el director/a del centre juntament amb tres professors/es del centre, actuant un d’ells com a Secretari.

Si cap dels professors/es de la comissió avaluadora és de l’especialitat instrumental, assistirà com a assessor/a un/a professor/a de l’especialitat.

La superació de les proves d’accés és vàlida unicament pel curs acadèmic per al que es convoquen.

Per a convalidar assignatures del Batxillerat, cal acreditar haver superat la prova d’accés al Grau Professional.

La superació de la prova d’accés no pressuposa tenir plaça escolar al centre on has fet la prova d’accés.

A la sol.licitud d’inscripció per a les proves d’accés, pots sol.licitar també plaça al curs del grau professional al que optes.

Per raons organitzatives els horaris de les proves d’accés son de matins.

L’alumne/a pot demanar certificat d’assistència a les proves d’accés per a presentar a l’institut/facultat/feina.

Es lliurarà certificat de superació de la prova d’accés als inscrits que superin les proves d’accés.

PER A LA PROVA D’INSTRUMENT RECORDA….

Porta el  DNI / Passaport / NIE.

En començar la prova has d’entregar a  la comissió avaluadora una llista de les obres  i estudis que presentes així com dues fotocòpies d’aquestes obres i estudis.

Has d’interpretar 4 estudis/obres a elecció de la comissió avaluadora del repertori que presentis format per 3 estudis, 3 obres i una obra de música de cambra d’entre les que s’indiquen tot seguit.

Si ho necessites, t´has de procurar el pianista acompanyant i , si  és el cas, els intèrprets si es tracta d’una obra de cambra.

COMPTE AMB ELS TERMINIS!

Termini d’inscripció a les proves d’accés: del 23 de març a l’1 d’abril a la secretaria de l’escola.

Prova de llenguatge musical d’accés a primer curs de Grau Professional: Dimarts 19 de Maig. 10,00 matí.

Resta de proves: Hauran d’estar fetes abans del 12 de Juny.

Podeu consultar tota la resolució RESOLUCIÓ EDU 356/2020 de 10 de Febrer de convocatòria de les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868360&language=ca_ES

Prova d’accés 1r curs

La prova d’accés a primer curs del grau professional de música tant pel que fa a la prova de llenguatge musical com de l’especialitat instrumental, les fixe cada curs el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu l’enllaç adjunt on trobareu orientacions per a la realització de les proves d’accés al primer curs del grau professional de música.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/continguts-mostres-orientacions/orientacions-prova-especifica-musica-professional.pdf

Prova d’accés 2n curs

ESTUDIS                                                                            

 • “Estudis núm. 21 – 40”.  40 Études, (Op. 318). R. N. CH. Bochsa.
 • “Estudis núm. 1 –  5” Studi di media difficoltá. E. Pozzoli.

OBRES

 • “Minuet núm. 2”. Album d’Ana Magdalena Bach. C. Petzold.
 • “Minuet núm. 3”. Album d’Ana Magdalena Bach. C. Petzold.
 • “Preludi 1”. Sis preludis (BWV 939). J. S. Bach.
 • “Rondo”. Sonata núm. 2. R. N. CH. Bochsa.
 • “Rondo”. Sonata núm. 3. R. N. CH. Bochsa.
 • Sonata en Si b M. X. Desargus.
 • Sonatine núm. 1. Vicompte de Marin.
 • A Martine. B. Andrès.
 • Preludes 1, 3, 6 i 7. B. Andrès.
 • “Pour Gabrielle” i “Pour Pauline”. Deux Pieces.  J. M. Damase.
 • Deux Pieces. J. M. Damase.
 • “Reverie” I “Rouet”. Trois petites pieces.  A. Hasselmans.
 • Prelude. A. Hasselmans.
 • “Calme”. Feuilles d’automne. A. Hasselmans.
 • Air ancient.  H. Renié.
 • Petite Valse.  H. Renié.
 • Recueillement.  H. Renié.
 • Rêverie.  HRenié.
 • Angelus.  H. Renié.
 • Gavotte.  H. Renié.
 • Grand-mère raconte une histoire.  H. Renié.
 • Invention dans le style ancient.  H. Renié.
 • Petit preludi en Do M. Zingel.
 • “Gavotte” i “Bourrée”. Petite Suite Classique.  M. Grandjany.
 • Le Roseau.  F. Godefroid.
 • Solo núm. 1.  FFleta.
 • Romanza.  F. Plaero.
 • Pavana.  D. Pisador.
 • Ground in F. H. Purcell.
 • Preludis núm. 2 i 5.  C. Salzedo.
 • Soupir.  M. Tournier.

Prova d’accés 3r curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 1 – 10”.  25 Exercices-Études, (Op. 62). R. N. CH. Bochsa
 • “Estudis núm. 6 –  12”. Studi di media difficoltá.  E. Pozzoli.
 • “Estudis núm. 1 –  30”.  30 Études.  F. J. Naderman.

OBRES

 • “Preludi núm. 3”. Petits preludis del llibre per a W. Fr. Bach (BWV 927). J. S. Bach.
 • “Preludi núm. 3 i 6”. Sis petits preludis. J. S. Bach.
 • “Preludi núm. 1”. Dix pieces. Bach-Reiné.
 • Lautenpreludium (Zingel). Bach-Reiné.
 • Valse mélancolique. H. Renié.
 • Feuillets d’automne. H. Renié.
 • Lied. H. Renié.
 • Sonates 1, 2 i 3. R. N. CH. Bochsa
 • “Sonates núm 1, 2, 3 i 4”. Set sonates progressives. F. J. Naderman.
 • Preludes núm. 9 i 15. B. Andrès.
 • “Muscade” i “Kola”. Épices. B. Andrès.
 • Romance sans paroles. F. Godefroid.
 • Les Cerisiers en fleur.  MGrandjany.
 • Noël provençal.  M. Grandjany.
 • Preludis núm. 1 i 3.  M. Grandjany.
 • Aubade. A. Hasselmans.
 • Étude mélodique.  A. Hasselmans.
 • Rèverie.  A. Hasselmans.
 • En barque le soir. J. Ibert.
 • Au seuil du temple. M. Tournier.
 • Pavana I Variacions. A. Cabezón. (arr N. Zabaleta, Spanish Masters)
 • Gallarda.  A. Mudarra. (arr. E. Pujol, Hispanae citharae ars viva)
 • Romanza.  F. Palero. (arr. N. Zabaleta., Spanish Masters)
 • Pavana.  D. Pisador. (arr. E. Pujol, Hispanae citharae ars viva)
 • Villanesca.  D. Pisador. (arr. E. Pujol, Hispanae chitarae ars viva)
 • Hachas. Ruiz de Ribayaz (arr. N. Zabaleta, Spanish Masters)
 • Solo núm. 2.  F. Fleta
 • Presto.  F. Petrini
 • Offrande.  M. Tournier.

Prova d’accés 4t curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 11 – 25”. 25 Exercices-Études, (Op. 62).  R. N. CH. Bochsa
 • “Estudis núm. 13 – 20”. Studi di media difficoltá.  E. Pozzoli.

OBRES

 • “Preludi núm. 1, 3 i 5”. Sis petits preludis per a principiants. J. S. Bach.
 • “Invencions núm. 1 i 2”. Invencions a dues veus. J. S. Bach.
 • Épices.  B. Andrès.
 • Danses d’automne núm. 1, 2 i 3.  B. Andrès.
 • Deux chansons populaires françaises.  M. Grandjany.
 • Automne.  M. Grandjany.
 • Preludis núm. 2.  M. Grandjany.
 • Menuet.  A. Hasselmans.
 • Patrouille.  A. Hasselmans.
 • Séreénade.  A. Hasselmans.
 • Fantasia en Re M. G. Ph. Telemann.
 • Berceuse. M. Tournier.
 • L’eternel reveur. M. Tournier.
 • Le Koto chante pour l’Absent. M. Tournier.
 • Cloches sous la neige.  M. Tournier.
 • Air a danser.  M. Tournier.
 • Sonatines 1, 2 i 3”. Six sonatines per arpa. J. L. Dusík.
 • “Sonates núm 3, 4, 5, 6 i 7”. Set sonates progressives.  F. J. Naderman.
 • Gavota. F. Alfonso.
 • Nocturne. L. Van Delden
 • La harpe eolienne. F. Godefroid.
 • Secret. F. Pompou.
 • Prélude Íntime núm. 4. C. Salzedo.
 • Menuet.  Ch. Hockbrucker. (arr. Zingel, Neue Harfenlehre, vol. 2)
 • Pavana. ANÒNIM-L. Lawrence.
 • Menuet. Ph. J. Mayer. (arr. Zingel, Neue Harfenlehre, vol.2)
 • Variations sur un thème Suisse. Beethoven.
 • Aria pastoralis variata. A. Murschauser.
 • Melancoly gaillarde. G. J. Dowland.
 • Solo núm. 5. F. Fleta
 • Andante. F. Petrini

Prova d’accés 5è curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 1 – 12”.  12 Études. J. M. Damase.
 • “Estudis núm. 21 –  30”. Studi di media difficoltá.  E. Pozzoli.

OBRES

 • “Preludi núm. 5”. Sis petits preludis per a principiants. J. S. Bach.
 • “Preludi en Mi m”. Petits preludis i fugues. J. S. Bach.
 • “Invencions núm. 5, 8 i 9”. Invencions a dues veus. J. S. Bach,
 • Variations sur un thème Suisse. Beethoven.
 • Sonatines 4, 5 i 6”. Six sonatines per arpa. J. L. Dusík.
 • “Sonates núm 5 i 6”. Set sonates progressives. F. J. Naderman.
 • Crepuscule. Alwyn.
 • La boite à musique. Charpentier.
 • Romanze sans paroles. G. Fauré-A. Hasselmans.
 • Chanson de Mai. A. Hasselmans.
 • Petit Valse. A. Hasselmans.
 • Rêverie. A. Hasselmans.
 • Ballade. J. Ibert.
 • Reflets dans l’eau. J. Ibert.
 • Scherzetto. J. Ibert.
 • El vent entre les canyes. Lamote de Grignon.
 • Cançó de bressol. Serra
 • The minstrel’s adieu to his native land. J. Thomas.
 • Margarida dolorosa. A. Zabel.
 • Filant. A. Zabel.
 • Leipziger Studentenmusik. ANÒNIM-Zingel.
 • Allemande. G. Kirchhoff. (arr. K. Gillmann, Zehn Stücke älterer Meister)
 • Aria und Rigodon. G. Kirchhoff. – M. Grandjany.
 • Aria pastoralis variata. FXA Murschhauser (arr Zingel, Neue Harfenlehre, vol. 2)
 • Gavota. D Zipoli. (a K. Gillmann, Zehn Stücke älterer Meister)
 • Giga. D Zipoli. (a K. Gillmann, Zehn Stücke älterer Meister)
 • Suite núm. 7 (piano). G. H. Haendel.
 • “Peces núm. 5, 6, 7, 9 i 10”. De 10 pièces. Bach-Renié.
 • Solfegietto.  C. Ph. E. Bach.
 • Duke. B. Andrès.
 • Danses d’automne núm. 4, 5 i 6. B. Andrès.
 • Minuet i Rigodon (Suite en estil antic). F. Alfonso.
 • Le petit berger. C. Debussy.
 • Diferencias sobre ‘’guárdame las vacas’’. A. Mudarra.
 • 4 preludes pour harpe. M. Tournier.

Prova d’accés 6è curs

ESTUDIS

 • “Estudis núm. 1, 7, 9, 16, 18, 22 i 30”. 30 Études. J. M. Damase.
 • “Estudis núm. 1 –  10”. 20 Études.  R. N. CH. Bochsa.
 • “Estudis núm. 8, 9, 10, 13, 14, 19, 23 i 25”. 50 Études.  R. N. CH. Bochsa.

OBRES

 • “Invencions núm. 11, 12, 14 i 15”. Invencions a dues veus. J. S. Bach,
 • Tempo di minuetto. J. S. Bach – M. Grandjany.
 • Pièce en Sol. J. S. Bach – H. Reiné.
 • Sonata. Ph. J. Mayer.
 • “Sonata núm 7”. Set sonates progressives. F. J. Naderman.
 • “Sonates núm. 1 i 2”. Four new sonates for harp. J. Parry.
 • Mambo a <<Les Ilets>>. B Andrès.
 • Pluie. Bernheim.
 • Carrillon. Chapuis.
 • La fille aux cheveux de lin. C. Debussy.
 • Impromptu. M. Grandjany.
 • Arabesque. M. Grandjany.
 • Deux Ballades. E. A. Goossens.
 • Estudi expressiu. A. Hasselmans.
 • La Source. A. Hasselmans.
 • Prélude. A. Hasselmans.
 • Matin sur l’eau. J. Ibert.
 • Fantasie. J. Ibert.
 • Rigodon. A Templeton.
 • Sicilienne. A Templeton.
 • Six Noëls. M. Tornier.
 • Margarite au rouet. A. Zabel.
 • Solfegietto. C. Ph. E. Bach.
 • Les petits moulins à vent. Couperin.
 • Sarabande. G. F. Haendel – M. Grandjany.
 • Tambourin. J. Ph. Rameau – H. Renié.
 • Rondeau des Songes. J. S. Bach – M. Grandjany.
 • Fantasia en Si bemol. G. Ph. Telemann.
 • Sonata en Do m. J. L. Dussek
 • Divertissements. M. Grandjany.
 • Chacona amb variacions i Passacaglia. G. F. Haendel.
 • Sonatina. S. Natra
 • Aria en Re m. R. Anglès.
 • Sonata en Fa. N. Casanovas.
 • 1ère arabesque. C. Debussy.
 • Clair de lune. C. Debussy.
 • Sonata en La. J. Freixenent.
 • Sonates en Do m, La b, Si m, Do i Fa. J. Gallés.
 • Gitana. A. Hasselmans
 • Ballade. A. Hasselmans
 • Chanson dans la nuit. C. Salzedo.
 • Au Matin. MTournier.
 • Images (1ª suite). M. Tournier.
 • Les anesses grises sur la route de l’Aziz. M. Tournier.
 • Berceuse du vent dans le cerisiers. M. Tournier.
 • La Source. A. Zabel.

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)