Grau Professional (Conservatori)

Què és el grau professional de música?

El grau professional son estudis musicals reglats (oficials) adreçats a proporcionar una formació musical de qualitat als futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los per a l’accés als estudis superiors.

Els alumnes que superen aquests ensenyaments obtenen el Títol Professional de Música en l’especialitat cursada.

S’estructuren en tres cicles de dos cursos cadascun, és a dir, sis cursos que l’alumne/a pot cursar en un màxim de vuit cursos.

Aquests estudis es poden fer simultàniament amb els de l’E.S.O. i Batxillerat.

Per accedir al Grau Professional, cal superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Educació de la Generalitat. Aquestes proves es realitzen a l’Escola de Música Creu Alta que és la primera i única escola privada de Sabadell que ofereix ensenyaments reglats (oficials) de grau professional de música.

Els estudis de Grau Superior (equiparables a un grau universitari)  es cursen als centres superiors de música: E.S.M.U.C. (Escola Superior de Música de Catalunya), El Conservatori del Liceo, Escola Superior de Música Taller de Músics i l’Escola Superior de Música Jam Session, tots ells a Barcelona ciutat.

Els alumnes que superen aquests ensenyaments obtenen el Títol Professional de Música en l’especialitat cursada.

El Grau Professional a la Creu Alta

El grau professional de música és una opció més, un itinerari acadèmic més, del que disposen els alumnes de l’Escola de Música Creu Alta i que els hi permet cursar estudis reglats (oficials) de música amb la finalitat d’accedir a una futura professionalització o a un posterior accés a estudis superiors de música.

Actualment es poden cursar estudis de grau professional de les següents especialitats instrumentals: Arpa, Cant, Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta de Bec, Flauta Travessera, Guitarra, Guitarra Elèctrica, Piano, Saxofon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba, Violí, Viola i Violoncel.

Els estudis del grau professional de música (estudis reglats) completen l’actual oferta de formativa musical no reglada de l’escola de música Creu Alta formada pels següents programes : Rítmica (Ed.Infantil), Iniciacions, Grau Elemental, Grau Mitjà, Grau Elemental d’adults, Programa Avançat de Música per a adults, Tallers i Programes Lliures d’Instrument.

Així un alumne/a que cursi el programa de grau mitjà (no reglat) de música pot optar, prèvia superació de la corresponent prova d’accés, a qualsevol dels sis cursos dels estudis reglats de grau professional.

(L’Escola de Música Creu Alta és centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals de música segons resolució 22/2019 del Departament d’Educació de 3 de gener de 2019 publicat al D.O.G.C. 7788 de data 15 de gener).

Plà d’estudis del Grau Professional

En tractar-se d’ensenyaments reglats, l’administració educativa defineix normativament les assignatures a cursar així com les dedicacions horàries a cadascuna de les matèries.

Es defineixen tres tipus d’assignatures:

 1. Comunes: Llenguatge, Harmonia i Instrument.
 2. D’especialitat: Música de Cambra, Orquestra, Big Band, Cor, Acompanyament, Conjunt,
 3. Optatives: Història de la Música, Noves tecnologies, Instrument complementari, Educació del cos, Idiomes aplicats al cant…..

En funció de l’especialitat instrumental escollida, es defineixen cinc plans d’estudis diferents:

 1. Per a instruments d’Orquestra:

Arpa, Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta Travessera, Saxofon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violí i Violoncel.

 1. Per a instruments polifònics:

Piano i Guitarra.

 1. Per a instruments de música moderna:

Guitarra Elèctrica.

 1. Per a instruments de Música Antiga:

Flauta de Bec.

 1. Per al cant:

Cant Clàssic.

Proves d’accés (2020-2021)

PERIODE D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS PEL CURS 2020-2021: del 23 de març a l’1 d’abril.

Per accedir al Grau Professional, cal superar una prova d’ accés regulada del Departament d’ Educació de la Generalitat. Es pot accedir a qualsevol dels sis cursos del Grau Professional.

La prova d’ accés consta de dues proves que es realitzen en dies diferents:

 1. Llenguatge Musical.
 2. Instrument.

Inscripcions pel curs 2020-2021

El període d’ inscripció pel curs 2020-2021 és del 23 de març a l’ 1 d’abril ambdós inclosos.

La inscripció es formalitza a la secretaria de l’ escola (avda. onze de setembre, 107 cantonada S. Vicenç,1)

Matins de 10 a 13 o Tardes de 17 a 21.

Tramitació:

 • Omplir full d’ inscripció a la prova d’ accés.
 • Portar una fotografia de l’ alumne/a (mida carnet).
 • Portar copia DNI de l’ alumne/a.
 • Portar copia DNI del pare/mare/tutor/a legal (si l’ alumne/a és menor d’ edat).
 • Fer pagament en efectiu de les taxes d’ inscripció i examen que son de 90,00 euros.

Places Ofertades:

75 places per a tots els cursos i especialitats.

Proves:

La prova d’ accés al primer curs de llenguatge musical es realitzaran el 19 de maig a les 10,00 a l’escola de música.

La resta de proves de llenguatge i instrument s’ organitzaran a partir de l’ endemà del dia de la prova d’ accés al primer curs també a l’escola de música en un calendari que publicarem a partir del 10 d’abril. Totes les proves d’accés als diferents cursos i especialitats instrumentals estaran finalitzades el 12 de juny

Publicació de Notes:

Les qualificacions obtingudes pels aspirants així com la llista provisional d’ admesos estaran disponibles al taulell d’anuncis de la secretaria de l’escola de música el dia 14 de Juny. La relació definitiva d’ admesos estarà disponible a la mateixa secretaria una vegada resoltes les eventuals reclamacions.

Reclamacions:

S’ han de presentar per escrit a la secretaria de l’ escola de música Creu Alta en el termini d’una setmana després de la publicació de la relació provisional d’ admesos.

Periode de Matriculació:

del 15 al 30 de Juny: Alumnes que accedeixen per primera vegada a qualsevol dels cursos del Grau Professional. (les places s’assignaran per ordre de puntuació obtinguda a la prova d’accés).

A partir del 1 de Juliol i fins 12 de setembre: La matriculació per a la resta de places disponibles es farà per ordre rigorós ordre cronològic de sol.licitud de matriculació.

Tramitació / Documentació:

Presentar a la secretaria de l’escola de música (feiners: matins de 10 a 13 o tardes de 17 a 21) la següent documentació:

 • Lliurar l’impres de sol.licitud de matriculació al grau professional complimentat i signat per pare/mare/tutor/a legal.
 • Còpia del DNI de l’alumne/a i de la persona signant de la sol.licitud.
 • Original i còpia del certificat de superació de la prova d’accés (en el cas d’haver-se fet la prova d’accés en un altre centre).
 • Fer el pagament de la matrícula del curs per import de 65 euros.

Programes per especialitats instrumentals de les proves d’ accés:

Els continguts dels programes de les proves d’ accés a primer curs de Grau Professional les publica el Departament d’ Educació de la Generalitat a la web del Departament.

Els continguts dels programes de la resta de cursos, estan disponibles als apartats específics de cada especialitat d’aquesta web.

Necessites més informació del nostre Grau Professional?

Omple els camps del formulari i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes!

937 478 274Si ho prefereixes, pots trucar-nos i et resoldrem tots els teus dubtes!

Nom (obligatori)
E-mail (obligatori)
Telèfon
Edat de l'alumne
Assumpte
Missatge (obligatori)