• Tramitació

Presentar a la secretaria de l’escola de música la següent documentació, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00h i de 17:00 a 21:00h.

  • Imprès de sol·licitud de matriculació al grau professional complimentat i signat per pare/mare/tutor/a legal.
  • Una còpia del DNI de l’alumne/a i de la persona signant de la sol·licitud.
  • Original i còpia del certificat de superació de la prova d’accés (en cas d’haver-se fet en un centre diferent).
  • Pagament de la matrícula del curs.