PRESENCIALS: Ensenyaments reglats i Classes Individuals d’alumnes adults (majors d’edat).

TELEMÀTIQUES: Resta d’ensenyaments.

Us mantindrem puntualment informats dels canvis que es vagin produint.